ČLENSKÁ SCHŮZE 29. 11. 2020

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ORGÁNŮ SPOLKU A VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

PER ROLLAM 2. - 30. 4. 2021

Náhradní členské schůze Bridžového klubu Praha, z.s., která se konala per rollam v termínu od pátku 2. dubna do pátku 30. dubna 2021 náhradou za členskou schůzi per rollam svolanou od neděle 21. února do neděle 21. března, která pro neúčast většiny členů Spolku nebyla na svém zasedání usnášeníschopná, se zúčastnilo 53 z 225 členů spolku, z nichž všichni odevzdali platný hlas.

V jednotlivých bodech náhradní členské schůze hlasovali přítomní členové takto:

VE VĚCI NÁVRHU NA ZMĚNU STANOV SPOLKU hlasovalo 52 členů pro návrh a 1 se zdržel hlasování.

VE VĚCI VOLBY VÝBORU SPOLKU hlasovalo 51 členů pro návrh a 2 se zdrželi hlasování.

VE VĚCI VOLBY KONTROLNÍ KOMISE hlasovalo 51 členů pro návrh a 2 se zdrželi hlasování.

VE VĚCI VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2021 hlasovalo 16 členů pro návrh ročního členského příspěvku ve výši 250, - Kč a 37 pro návrh ročního členského příspěvku ve výši 750, - Kč.

V souladu s ustanoveními § 257 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku se konstatuje, že nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů přítomných členů

  • byla schválena změna Stanov spolku,
  • byl zvolen Výbor spolku ve složení Petr Vrkoč, Jitka Kotěšovcová, Bohumír Zajíček, Jiří Medlín, Ondřej Krása,
  • byla zvolena Kontrolní komise spolku ve složení Jiří Emmer, Jiří Kopřiva, Jan Martynek ml.,
  • byl schválen roční členský příspěvek pro rok 2021 ve výši 750, - Kč.


V Praze, 2. května 2021


MUDr. Petr Vrkoč

předseda spolku