VÝBOR BK PRAHA

Bridžový klub Praha, z. s.

Zápis z jednání výkonného výboru ze dne 24. 03. 2023


Termín: 24. 3. 2023 od 17:30 hod.

Místo: Bridžový klub Praha, Italská 209/17, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Přítomni: Ing. Pavel Teňak, Zdeněk Frabša, Mgr. Jitka Kotěšovcová


1) Členské příspěvky na rok 2023

Výkonný výbor informuje členy, že zatím řádně zaplacené členství na rok 2023 má 96 členů, z toho 82 má zaplacené i ČBS členství. Výbor zaslal juniorským členům do 25 let dle usnesení z 20.12. 2022 zpět dotaci 500,- Kč. Pokud nedopatřením ještě nedošlo u někoho k této vratce, výbor žádá takové členy, aby tuto skutečnost sdělili, napravíme obratem.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


2) Hry a soutěže

Výkonný výbor přijal zprávu Zdeňka Frabši, že ještě někteří účastníci klubových soutěží jarního semestru 2023 neuhradili svoje vklady a pověřuje ho, aby toto urgoval. Výbor stanovil výše vkladů dle usnesení z 20.12.2022 do soutěží takto:

a) Skupinová soutěž A: 750 Kč pro nečlena BKP / 500 Kč pro člena BKP

b) Skupinová soutěž B: 800 Kč pro nečlena BKP / 600 Kč pro člena BKP

c) Skupinová soutěž švýcarská: 950 Kč pro nečlena BKP / 700 Kč pro člena BKP

d) Pražská liga: 4800 Kč za družstvo (4 až 8 hráčů) / sleva 100 Kč za hráče týmu z BKP

e) Minipárové turnaje: 50 Kč pro nečlena BKP / 30 Kč pro člena BKP

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


3) Účetnictví klubu

Výkonný výbor bere na vědomí zprávu p. Jiřího Medlína o řádném vyúčtování dotace z roku 2022 MČ Prahy 2 ve výši 26.000,- Kč.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Výkonný výbor pověřuje Pavla Teňaka zajištěním doručení přiznání za rok 2022 ve spolupráci s p. Bohumírem Zajíčkem, který tento dokument ještě za bývalý výbor připravuje, v řádném termínu.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


4) Ostatní

a) Výkonný výbor informuje, že uzavřel s rozhodčími soutěží dohody o provedení práce na rok 2023. Zároveň bere na vědomí, že podle očekávané novely zákoníku práce toto nastavení nebude možné a bude preferovat na další období spolupráci s rozhodčími (vedoucími turnajů) na ŽL.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

b) Výkonný výbor provede inventuru směrnic a interních předpisů klubu a uvede je do souladu s novými stanovami klubu. Úkol trvá.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

c) Výkonný výbor informuje členy klubu, že se pro klub hledají ekonomicky výhodnější prostory.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

d) Výkonný výbor na příští schůzi vyhodnotí průběh soutěží v klubu a navrhne pro letní a podzimní část sezóny úpravy. Zatím pozorujeme velký pokles zájmu o středeční miniturnaje.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

e) Výkonný výbor rozhodl o koupi repasovaného počítače a návrhu vylepšení IT řešení, místo dosluhujícího, a pověřil Zdeňka Frabšu přípravou vhodné nabídky k projednání.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

f) Výkonný výbor předpokládá svolání členské schůze na září 2023, kde bude bilancovat situaci klubu po jednom roce činnosti.. V úvahu připadá například termín o víkendu spojený s turnajem (Etlíkův Memoriál).

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


Podepsáni:

Ing. Pavel Teňak, předseda spolku

Zdeněk Frabša, člen výkonného výboru

Mgr. Jitka Kotěšovcová, člen výkonného výboru

Bridžový klub Praha, z. s.
Zápis z jednání výkonného výboru ze dne 20. 12. 2022


Termín: 20. 12. 2022 od 18:00 hod.

Místo: Bridžový klub Praha, Italská 209/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Přítomni: Ing. Pavel Teňak, Zdeněk Frabša, Mgr. Jitka Kotěšovcová

1) Členské příspěvky na rok 2023

Výkonný výbor informuje členy, že výše členského příspěvku na rok 2023 zůstává beze změny, a to ve výši 750 Kč. Výkonný výbor rozhodl o poskytnutí dotace ve výši 500 Kč k členskému příspěvku pro juniorské členy klubu do 25 let pro rok 2023. Tato dotace bude poskytnuta i juniorským členům, kteří členský příspěvek na rok 2023 již uhradili v plné výši. Tímto rozhodnutím se výkonný výbor snaží přilákat do našeho klubu mladé hráče a tím zajistit existenci klubu do budoucna.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

2) Hry a soutěže

Výkonný výbor rozhodl, že soutěže v jarním semestru v roce 2023 proběhnou beze změn. Výbor stanovil výše vkladů do soutěží takto:

a) Skupinová soutěž A: 750 Kč pro nečlena BKP / 500 Kč pro člena BKP

b) Skupinová soutěž B: 800 Kč pro nečlena BKP / 600 Kč pro člena BKP

c) Skupinová soutěž švýcarská: 950 Kč pro nečlena BKP / 700 Kč pro člena BKP

d) Pražská liga: 4800 Kč za družstvo (4 až 8 hráčů) / sleva 100 Kč za hráče týmu z BKP

e) Minipárové turnaje: 50 Kč pro nečlena BKP / 30 Kč pro člena BKP

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

3) Účetnictví klubu

Výkonný výbor bere na vědomí, že vyúčtování za rok 2022 provede p. Bohumír Zajíček. Účetnictví za rok 2023 již bude plně v režii nového výboru.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

4) Ostatní

a) Výkonný výbor rozhodl, že do 31. 1. 2023 připraví nové pracovní dohody s rozhodčími soutěží.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

b) Výkonný výbor provede inventuru směrnic a interních předpisů klubu a uvede je do souladu s novými stanovami klubu. (3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

c) Výkonný výbor pověřuje Milana Macuru vedením evidence členské základny klubu a vedením evidence v rejstříku sportovců a vedení členské evidence klubu v matrice ČBS. Milan Macura toto pověření přijal. (3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

d) Výkonný výbor děkuje za dosavadní správu webových stránek klubu Vladimíru Nulíčkovi, který se rozhodl tuto činnost ukončit.

e) Výkonný výbor pověřuje správou webových a facebookových stránek klubu Ondřeje Krásu a Martina Scháňku. Ondřej Krása i Martin Scháňka toto pověření přijali. (3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

f) Výkonný výbor informuje členy klubu, že se pro klub hledají ekonomicky výhodnější prostory. (3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

g) Výkonný výbor zvažuje v případě zájmu členů zavedení dříve oblíbených nedělních odpoledních minipárových turnajů. (3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


Podepsáni:

Ing. Pavel Teňak, předseda spolku

Zdeněk Frabša, člen výkonného výboru

Mgr. Jitka Kotěšovcová, členka výkonného výboru


Bridžový klub Praha, z. s.
Zápis z členské schůze ze dne 26. 9. 2022


Termín schůze: 26. 9. 2022 od 21:15 hod.

Místo schůze: Bridžový klub Praha, Italská 209/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

1) Schválení programu členské schůze

Návrh programu členské schůze:

1) Schválení programu členské schůze

2) Způsob provedení voleb

3) Usnášeníschopnost a volba komisí

4) Volba výkonného výboru

5) Změna stanov spolku

6) Pověření k provedení změn

Usnesení: Členská schůze schvaluje aklamací program členské schůze. (58 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

2) Způsob provedení voleb

Návrh způsobu a provedení voleb: veřejně aklamací

Usnesení: Členská schůze schvaluje způsob a provedení voleb členské schůze veřejnou aklamací. (58 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

3) Usnášeníschopnost a volba komisí

a) Volba moderátora členské schůze: Petr Vrkoč

b) Volba mandátové a návrhové komise: Ondřej Krása, Zdena Tomčíková

c) Volba sčítací komise: Pavel Raboch, Jiří Mašek

d) Volba zapisovatelky členské schůze: Jitka Kotěšovcová

e) Volba ověřovatelů zápisu členské schůze: Bohumír Zajíček, Jiří Medlín

Dle mandátní a návrhová komise je z celkového počtu 93 členů spolku na členské schůzi přítomno 58 členů. Členská schůze je usnášeníschopná.

Usnesení: Členská schůze volí aklamací jako moderátora členské schůze Petra Vrkoče, do mandátové a návrhové komise Ondřeje Krásu a Zdenu Tomčíkovou, do sčítací komise Pavla Rabocha a Jiřího Maška. Členská schůze dále volí jako zapisovatelku Jitku Kotěšovcovou a jako ověřovatele zápisu Bohumíra Zajíčka a Jiřího Medlína. (58 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

4) Volba výkonného výboru

a) Volba počtu členů výkonného výboru spolku

Návrh: 3 členové, předseda a dva členové výkonného výboru

Usnesení: Členská schůze volí aklamací tříčlenný výkonný výbor ve složení předseda a dva členové výkonného výboru. (57 pro, 0 proti, 1 zdržel se)

b) Volba předsedy spolku

Návrh: Pavel Teňak

Usnesení: Členská schůze volí aklamací jako předsedu spolku Pavla Teňaka. (57 pro, 0 proti, 1 zdržel se)

c) Volba členů výkonného výboru spolku

Návrh: Zdeněk Frabša, Jitka Kotěšovcová

Usnesení: Členská schůze volí za členy výkonného výboru Zdeňka Frabšu a Jitku Kotěšovcovou. (57 pro, 0 proti, 1 zdržel se)

5) Změna stanov spolku

Návrh: Nové znění stanov spolku je uvedeno v příloze č. 1 zápisu.

Usnesení: Členská schůze schvaluje změnu stanov spolku, jež jsou v novém úplném znění jako příloha č. 1 zápisu. (58 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

6) Pověření k provedení změn

Usnesení: Členská schůze pověřuje Pavla Teňaka k provedení změn ve spolkovém rejstříku v souladu s usneseními této členské schůze zejména pak změna předsedy spolku a stanov spolku (58 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

7) Příloha zápisu

Příloha č. 1 - Stanovy platné od 26. 9. 2022 v úplném znění


Podepsáni:

Pavel Teňak, předseda spolku

Zdeněk Frabša, člen výkonného výboru

Jitka Kotěšovcová, členka výkonného výboru

Jitka Kotěšovcová, zapisovatelka

Bohumír Zajíček, ověřovatel zápisu

Jiří Medlín, ověřovatel zápisu


Zápis z jednání výboru zájmového spolku Bridžový klub Praha

z 11. července 2021


Přítomni: Petr Vrkoč, Jitka Kotěšovcová, Bohumír Zajíček, Jiří Medlín, Ondřej Krása


1. Jiří Medlín a Jitka Kotěšovcová kontaktují realitní kancelář ohledně nabídky sdíleného pronájmu klubových prostor.

2. Výbor BKP vzal na vědomí oznámení Zdeňka Friše, Milana Zábranského, Jana Kňourka a Diany Krásové o ukončení členství v BKP. Výbor BKP dále vyhověl žádosti Diany Krásové o vrácení členského příspěvku za rok 2021.

3. Výbor BK Praha rozhodl o následujících záležitostech:

 • Návrh na zahájení podzimních soutěží 5 kolovým cyklem skupinovky A a Švýcarské skupinovky pro příchozí byl zamítnut.
 • Nasazení do Skupinovky A bude provedeno podle výsledků posledního dokončeného cyklu.
 • Vklady do Skupinovky A byly stanoveny na 500, - Kč pro členy BKP a 700, - Kč pro hosty za hráče a 5 kolový cyklus.
 • Vklady do Memoriálu R. Seyfriedové byly stanoveny na 80, - Kč pro členy BKP a 100, - Kč pro hosty za hráče a kolo soutěže.
 • Vítězná dvojice každé skupiny Skupinovky A obdrží voucher na jednokolový párový turnaj.
 • Vítězné dvojice jednotlivých kol Memoriálu R. Seyfriedové obdrží voucher na jednokolový párový turnaj.
 • Vítězná dvojice Memoriálu R. Seyfriedové obdrží voucher na jednokolový párový turnaj.
 • První 3 dvojice v konečném pořadí Švýcarské skupinovky obdrží voucher na jednokolový párový turnaj.
 • Vklady do skupinovky B budou splatné po částech, na třetinu soutěže, tj. 3 kola.
 • Vklady do Pražské bridžové ligy budou splatné po částech, na polovinu soutěže, tj. 5 kol.

4. Výbor BK Praha rozhodne o prominutí ročního členského příspěvku členům, kteří pro BKP získají nového člena, dosud neregistrovaného v matrice ČBS. Podmínkou je účast v soutěžích pořádaných BKP. Novým členům, kteří nejsou registrováni v matrice ČBS, bude první roční členský příspěvek snížen na 250, - Kč.

5. Ondřej Krása oznámil ukončení činnosti ve výboru BKP a nadále se bude věnovat pouze správě webových stránek.


Přílohy: záznam o hlasování


Zapsal: Ondřej Krása

Ověřil: Jitka Kotěšovcová


V Praze, 15. srpna 2021

Zápis z jednání výboru zájmového spolku Bridžový klub Praha

z 27. května a 3. června 2021


Přítomni: Petr Vrkoč, Jitka Kotěšovcová, Bohumír Zajíček, Jiří Medlín, Ondřej Krása


1. Členové výboru zvolili předsedou výboru Petra Vrkoče.

2. Výbor BK Praha rozhodl o následujících záležitostech:

 • Rozehrané soutěže zahájené v září 2020 budou ukončeny a výsledky anulovány.
 • Vklady za neodehraná kola zrušených soutěží budou kompenzovány v poměrné výši všem hráčům a družstvům, kteří si o výplatu kompenzací zažádají, tj. ve výši 4/5 vkladu za skupinovou soutěž A a soutěž družstev a 7/9 vkladu za švýcarskou skupinovou soutěž a skupinovou soutěž B. Pro podání žádosti o výplatu kompenzací bude připraven webový formulář. Kompenzace budou vypláceny dle dispozic žadatele v hotovosti nebo bankovním převodem a nelze je započíst vůči vkladům do nových soutěží.
 • Hráči, u kterých je evidován neuhrazený vklad, budou vyzváni, aby tento doplatili v poměrné výši za uspořádaná kola, tj. ve výši 1/5 vkladu za skupinovou soutěž A a 2/9 za švýcarskou skupinovou soutěž a skupinovou soutěž B.
 • Nové soutěže budou zahájeny 6. září 2021. V nadcházející sezóně budou organizovány 4 skupinové soutěže A, 2 soutěže družstev, 2 švýcarské skupinové soutěže a 2 skupinové soutěže B.
 • Vklady do nových soutěží budou zachovány ve stejné výši členům BK Praha a navýšeny pro hosty klubu. O výši vkladů rozhodne výbor BKP na své další schůzi.
 • Memoriál R. Seyfriedové bude uspořádán jako 2 kolový turnaj v termínech 30. srpna a 2. září 2021.
 • Provoz klubu bude obnoven 21. června 2021 jednokolovými párovými turnaji pořádanými 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, které budou organizovány pouze, pokud se do turnaje předem zaregistruje minimální počet 10 dvojic. Pro přihlášení do turnajů bude připraven webový formulář.
 • Vklady do párových turnajů budou rozdílné pro členy BK Praha a hosty klubu.
 • Výbor BK Praha svolá členskou schůzi k jednání o dalším provozu klubu v případě, že po 1. září bude provoz klubu opět omezen limitujícími opatřeními. Pro tento případ považuje výbor za limitující takové opatření, které omezuje počet osob ve vnitřním prostoru klubu na 50.
 • Prostory BK Praha budou nabídnuty ke sdílenému pronájmu jinému zájmovému spolku nebo organizaci s podobným zaměřením na 2 pracovní dny v týdnu a sudé nebo liché víkendy.

3. Bohumír Zajíček vstoupí v jednání s Českým bridžovým svazem o výši nájmů pro pořádání soutěží organizovaných ČBS v prostorech BKP.


Přílohy: záznam o hlasování


Zapsal: Ondřej Krása

Ověřil: Jitka Kotěšovcová


V Praze, 14. června 2021