PRAŽSKÝ ŽEBŘÍČEK

PROPOZICE SOUTĚŽE

PLATNÉ OD ŘÍJNA 2021


1. Statut soutěže

Pražský žebříček je soutěž jednotlivců organizovaná Bridžovým klubem Praha. Účast v jednotlivých kolech soutěže je omezena kapacitou hracích prostor BK Praha. Pro zařazení do soutěže nejsou stanovena žádná výkonnostní ani věková omezení. Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly (MP17), Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi.


2. Struktura soutěže

Pražský žebříček je jednostupňová soutěž organizovaná švýcarským systémem na 10 kol, kde nasazení dvojic do dalšího kola se odvozuje z pořadí hráčů v předchozím kole. Do 1. kola soutěže jsou dvojice nasazeny podle aktuálního umístění hráčů v klubovém žebříčku BK Praha. Hráči se přihlašují do každého kola ve dvojicích, ve kterých se daného kola zúčastní. Nasazení dvojic je odvozeno podle umístění obou hráčů dvojice.

Všechna utkání v soutěži se hrají na 1 sestavu o 8 rozdáních. V průběhu jednoho kola se hrají 3 utkání. Použití konvenčních karet je v soutěži doporučeno.


3. Omezení dražebních systémů

Ve smyslu Klasifikace dražebních systémů (viz. Příloha Soutěžního řádu ČBS) je soutěž zařazena do kategorie 3 - užití vysoce umělých systémů ani hnědých konvencí není povoleno.

V soutěži je zakázáno jakékoli zahájení klamavou příkaznou hláškou.


4. Přihlášky do jednotlivých kol

Všechny dvojice se přihlašují do každého kola soutěže on-line zápisem do formuláře na webu BKP. Přihlášku je nutno odeslat jednotlivě na každé kolo. Termín uzávěrky přihlášek je ve 12.00 hodin v den konání příslušného kola soutěže. Po uplynutí této lhůty se další dvojice mohou přihlásit pouze se souhlasem vedoucího soutěže a bez nároku na nasazení dle pořadí. Na každé kolo je vyžadován sudý počet dvojic; z toho důvodu nemůže být poslední přihlášená lichá dvojice do daného kola soutěže nasazena.


5. Předehrávaná, dohrávaná, nesehraná a neplatná utkání

5.1 Žádné utkání soutěže nelze předehrát ani dohrát.

5.2 Hráčům, kteří se nezúčastní jednotlivých kol soutěže, bude přidělen dočasný výsledek 10 VP za každé nesehrané utkání.

5.3 Výsledky hráče přidělené dle bodu 5.2 budou po skončení soutěže přepočteny na průměr hráče dosažený v řádně sehraných utkáních, pokud hráč odehrál alespoň polovinu kol soutěže. V opačném případě budou tyto výsledky upraveny na horší z možností: 8 VP nebo průměr hráče dosažený v řádně sehraných utkáních v soutěži.

5.4 Dvojici, jejíž jeden nebo oba hráči se k utkání nedostaví do 15 minut po zahájení kola, bude v utkání přidělen upravený výsledek 0 VP a výsledek jejího soupeře bude upraven podle pravidla 6.2.9 Soutěžního řádu ČBS. Nedostaví-li se k utkání obě dvojice, bude v utkání přidělen upravený výsledek 0:0 VP.

5.5 Ostatní nesehraná a neplatná utkání jsou řešena ve shodě s pravidlem 6.2.9 Soutěžního řádu ČBS.


6. Hrací schéma

6.1 Standardním hracím dnem soutěže je středa, přičemž termíny jednotlivých kol jsou uvedeny v kalendáři BKP. Začátek kola je v 18.00 hodin a konec hrací doby je ve 20.56 hodin. Každé kolo sestává ze 3 utkání.

6.2 Pro hru je stanoven časový limit 56 minut na utkání, tj. 7 minut na rozdání. Konec 1. utkání je v 18.56 hodin.

Začátek 2. utkání je v 19.00 hodin a konec je v 19.56 hodin.

Začátek 3. utkání je ve 20.00 hodin. Všechna utkání se hrají na 8 rozdání.

6.3 V případě opožděného nástupu dvojice do utkání je vedoucí soutěže oprávněn udělit zpožděné dvojici penalizaci ve výši 0,25 VP a dalších 0,25 VP za každých dalších i jen započatých 5 minut zpoždění.

6.4 V případě překročení časového limitu na dohrání utkání je vedoucí soutěže oprávněn udělit zpožděným dvojicím penalizaci ve výši 0,25 VP a dalších 0,25 VP za každých dalších i jen započatých 5 minut zpoždění. Vedoucí na žádost jedné či obou dvojic posoudí míru zavinění zpoždění a v případě zjištění zavinění zpoždění pouze jednou dvojicí upustí od penalizace neprovinilé dvojice. Rozdání nesehraná v časovém limitu se neodehrají.

6.5 Výsledky utkání se hodnotí porovnáním s výsledky dosaženými v utkáních na ostatních stolech (cross-IMPs) s následným převodem na VP.


7. Opravy výsledků

7.1 Pro utkání Pražského žebříčku jsou stanoveny bridgemates jako oficiální médium pro záznam výsledků rozdání. Papírové formuláře slouží pro vlastní záznam a kontrolu výsledků rozdání zaznamenaných v bridgemates. Vedoucí soutěže je v případě technických potíží oprávněn nařídit záznam výsledků rozdání na papírové formuláře.

7.2 Hraní u stolu je ukončeno zaznamenáním všech rozdání. Nesehraná rozdání se do bridgemates zaznamenají zadáním hodnoty "0". Čas ukončení utkání je dán zaznamenáním výsledku posledního rozdání. Hráči obou dvojic jsou u každého stolu povinni zkontrolovat, že do bridgemate byla zadána všechna rozdání sestavy (na displeji bridgemate se zobrazí "End of round" nebo "End of session").

7.3 Zadané chybné záznamy výsledků rozdání budou opraveny po odsouhlasení zástupci obou dvojic. Vedoucí je oprávněn opravit zcela zjevné chyby na žádost jen jedné dvojice. Právo podání žádosti na opravu chybného záznamu výsledku rozdání končí v 18.00 hodin v neděli následující po kole, ve kterém je chybný záznam reklamován. V případě, že chybný záznam bude reklamován a upraven po uplynutí této lhůty, bude oběma dvojicí udělena penalizace ve výši 0,25 VP.


8. Rozhodovací kritéria pro řešení nerozhodného stavu

Pro řešení nerozhodného stavu pro určení pořadí následující kritéria v pořadí dle priority:

8.1 Celkový počet VP.

8.2 Pořadí z předchozího kola.


9. Klasifikační body

Klasifikační body jsou přidělovány v rozsahu dle platného klasifikačního řádu ČBS vždy za výsledné pořadí v soutěži.


10. Přechodná a závěrečná ustanovení

Disciplinární pravomoc uplatňuje, výklad těchto propozic provádí a situace, které tyto propozice neřeší, rozhoduje Výbor BKP.

V Praze, 6. října 2021


Výbor Bridžového klubu Praha