ČLENSKÁ SCHŮZE 29. 11. 2020

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

PER ROLLAM 2. - 30. 4. 2021

Bridžový klub Praha, z.s. (dále jen Spolek) zve tímto všechny své členy na náhradní členskou schůzi per rollam (dále jen Schůze), kterou v souladu s ustanoveními § 257 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, a § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2V, svolává per rollam v termínu od pátku 2. dubna do pátku 30. dubna 2021 náhradou za členskou schůzi per rollam svolanou od neděle 21. února do neděle 21. března, která pro neúčast většiny členů Spolku nebyla na svém zasedání usnášeníschopná.


Program

1. Prezentace

Prezentace se uskuteční prostřednictvím webového formuláře, do kterého každý člen zadá své jméno a příjmení a hlasovací PIN, který mu byl před zahájením řádné schůze zaslán elektronickou poštou.


2. Diskuze

Diskuze probíhá v diskuzním fóru na klubovém webu.


3. Hlasování o návrhu změny Stanov spolku

Do návrhu na změnu Stanov spolku je nově zapracováno zřízení kontrolní komise a dále možnost hlasování per rollam. Hlasování per rollam bude uplatňováno zejména pro:

  • schvalování ročního rozpočtu spolku
  • rozhodování o výši ročních členských příspěvků
  • projednání a schválení zprávy výboru o činnosti a hospodaření za uplynulé období a zprávy kontrolní komise

Schůze Spolku s nutnou fyzickou přítomností členů se pak bude konat pouze při volbě výboru Spolku v intervalu 5 let nebo z podnětu alespoň třetiny členů Spolku či z podnětu kontrolní komise. Návrh změny Stanov spolku je přílohou této pozvánky.


4. Volba výboru Spolku

Výbor Spolku kandiduje jako celek ve složení:

Petr Vrkoč, Jitka Kotěšovcová, Bohumír Zajíček, Jiří Medlín, Ondřej Krása


5. Volba kontrolní komise Spolku

Kontrolní komise kandiduje jako celek ve složení:

Jiří Emmer, Jiří Kopřiva, Jan Martynek ml.


6. Hlasování o výši členských příspěvků pro rok 2021

Výbor Spolku navrhuje 2 varianty výše členských příspěvků pro rok 2021. Přílohou této pozvánky je odhadovaná finanční bilance Spolku v roce 2021 postavená na podkladě příjmů z vkladů dle počtu účastníků soutěží cyklu podzim 2020 a provozních výdajů.

V 1. variantě je roční členský příspěvek stanoven na 750, - Kč při zachování stávající výše vkladů do soutěží.

Ve 2. variantě je roční členský příspěvek stanoven na 250,- Kč při navýšení vkladů do soutěží.

Účelem zvýšených členských příspěvků nebo vkladů do soutěží je minimalizace finančních ztrát klubu způsobených dopady pandemie COVID-19.

Schválené výše příspěvku bude splatná v termínu do 31. 5. 2021.


7. Vyhlášení výsledků voleb orgánů Spolku

Výsledky hlasování budou zveřejněny v členské sekci webu BKP v termínu do 2. 5. 2021.


V Praze, 28. března 2021


MUDr. Petr Vrkoč

předseda Spolku


Přílohy ke stažení: