STANOVY

Bridžového klubu Praha, z.s.

PLATNÉ OD 1. 5. 2021

1. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU

1.1 Název spolku je Bridžový klub Praha, z.s. (dále jen Spolek).

1.2 Spolek může používat k interním účelům i zkrácený název BK Praha nebo BKP.

1.3 Sídlo Spolku je Italská 209/17, Vinohrady, 120 00 Praha.

1.4 IČ Spolku je 708 36 876.

2. ÚČEL SPOLKU

2.1 Účelem Spolku je

2.1.1 organizace soutěží ve sportovním bridži,

2.1.2 aktivity spojené s obecnou popularizací bridže a získáváním nových členů, ve spolupráci s Českým bridžovým svazem.

3. ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Členem Spolku může být fyzická osoba. Členství ve Spolku vzniká přijetím za člena výborem.

4. SEZNAM ČLENŮ SPOLKU

4.1 Spolek vede seznam členů.

4.2 Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda Spolku. Pověřený člen výboru provede zápis nového člena do evidence ve lhůtě 5 dnů od vzniku členství.

4.3 Seznam členů je zveřejněn v členské sekci klubového webu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU

5.1 Člen Spolku má zejména právo

5.1.1 volit a být volen do orgánů Spolku,

5.1.2 účastnit se řízení a rozhodování ve Spolku za podmínek daných těmito stanovami,

5.1.3 podílet se na výhodách poskytovaných Spolkem.

5.2 Člen Spolku je zejména povinen

5.2.1 dodržovat stanovy,

5.2.2 dodržovat rozhodnutí, pravidla a propozice soutěží vydávané Spolkem,

5.2.3 platit klubový příspěvek ve výši dle rozhodnutí členské schůze.

6. ZÁNIK ČLENSTVÍ

6.1 Členství fyzické osoby ve Spolku zaniká

6.1.1 vystoupením člena,

6.1.2 vyloučením za vědomé porušování stanov Spolku; o vyloučení rozhoduje výbor a proti tomuto rozhodnutí se lze do 14 dnů po jeho doručení odvolat k členské schůzi (odvolání má odkladný účinek),

6.1.3 úmrtím člena.

7. ORGÁNY SPOLKU

7.1 Orgány Spolku jsou

7.1.1 členská schůze, jako orgán nejvyšší,

7.1.2 výbor, jako orgán výkonný,

7.1.3 předseda, jako individuální statutární orgán,

7.1.4 kontrolní komise, jako kontrolní orgán.

7.2 Funkční období členů volených orgánů Spolku je 5 let. Členem volených orgánů Spolku může být pouze fyzická osoba.

8. SVOLÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

8.1 Členskou schůzi svolává k zasedání předseda výboru Spolku nejméně jedenkrát do roka. Členskou schůzi může svolat také kontrolní komise.

8.2 Předseda výboru svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů Spolku. Nesvolá-li předseda výboru Spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám.

8.3 Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na webových stránkách klubu a vyvěsí v prostorech klubu.

8.4 Pozvánka obsahuje

8.4.1 místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se jí zúčastnit,

8.4.2 program členské schůze,

8.4.3 má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

9. PŮSOBNOST ČLENSKÉ SCHŮZE

9.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

9.2 Do působnosti členské schůze patří

9.2.1 schvalování stanov a změny těchto stanov,

9.2.2 schvalování ročního rozpočtu Spolku,

9.2.3 volba a odvolání členů výboru,

9.2.4 volba a odvolání členů kontrolní komise,

9.2.5 rozhodování o výši ročních příspěvků,

9.2.6 rozhodování o zrušení Spolku s likvidací,

9.2.7 rozhodování o přeměně Spolku,

9.2.8 projednání a schválení zprávy výboru o činnosti a hospodaření za uplynulé období a zprávy kontrolní komise.

10. ROZHODOVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

10.1 Členské schůze má právo se účastnit každý člen. Každému členovi je umožněno se na členské schůzi vyjádřit.

10.2 Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů Spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

10.3 Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy.

10.4 Předseda členské schůze vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.

10.5 Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Spolku oprávněných o ní hlasovat.

10.6 Ve věcech uvedených v odst. 9.2.2, 9.2.5 a 9.2.8 stanov se připouští rozhodování členské schůze per rollam mimo členskou schůzi. V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat členskou schůzi návrh rozhodnutí na e-mailové adresy členů Spolku uvedené v seznamu členů Spolku. Návrh rozhodnutí obsahuje také lhůtu pro doručení vyjádření člena Spolku, která činí 15 dnů a podklady potřebné pro jeho přijetí rozhodnutí nebo údaj, kde jsou uveřejněny. Nedoručí-li člen Spolku ve lhůtě osobě oprávněné ke svolání členské schůze souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů Spolku.

11. VÝBOR

11.1 Výkonným orgánem Spolku je výbor.

11.2 Výbor je kolektivním orgánem složeným z pěti zvolených členů Spolku. Členové výboru zvolí předsedu výboru.

11.3 Výbor rozhoduje na jednáních výboru. Při jednáních výboru je nutná k přijetí rozhodnutí účast nadpoloviční většiny členů výboru. K přijetí rozhodnutí je třeba většina hlasů přítomných členů. Každý člen výboru má 1 hlas.

11.4 O průběhu jednání výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové výboru, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování.

11.5 Do působnosti výboru náleží

11.5.1 rozhodování ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze,

11.5.2 vydávaní rozhodnutí, pravidel a propozic soutěží,

11.5.3 rozhodování o přijetí členů.

11.6 Výbor zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání výboru svolává předseda výboru písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být výborem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda výboru je povinen svolat zasedání výboru bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena výboru nebo na žádost kontrolní komise. Nesvolá-li předseda výboru zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen výboru nebo kontrolní komise.

11.7 Výbor se může usnášet i mimo zasedání výboru, pokud s tím souhlasí všichni členové výboru. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Připouští se rozhodování per rollam prostřednictvím technických prostředků, například prostřednictvím e-mailové korespondence. Podmínkou využití tohoto způsobu rozhodování je, že člen výboru písemně sdělí e-mailovou adresu, kterou bude v případě rozhodování per rollam používat. Pro přijetí rozhodnutí per rollam se vyžaduje souhlas všech členů výboru.

12. PŘEDSEDA

12.1 Předseda je individuálním statutárním orgánem Spolku.

12.2 Předseda zastupuje Spolek navenek samostatně.

12.3 Předseda je volen výborem Spolku z členů výboru na pětileté funkční období.

13. KONTROLNÍ KOMISE

13.1 Kontrolní komise má tři členy.

13.2 Členové kontrolní komise volí ze svých řad předsedu kontrolní komise. Předseda kontrolní komise jedná za kontrolní komisi navenek.

13.3 Člen kontrolní komise nemůže být členem výboru Spolku.

13.4 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně předsedu Spolku, jakož i členskou schůzi.

13.5 Člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

13.6 Kontrolní komise zasedá v případě potřeby, vždy nejméně jedenkrát ročně. Zasedání kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být kontrolní komisí projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda kontrolní komise je povinen svolat zasedání kontrolní komise bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena kontrolní komise nebo na žádost předsedy Spolku. Nesvolá-li předseda kontrolní komise zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen kontrolní komise nebo předseda Spolku.

13.7 Kontrolní komise se může usnášet i mimo zasedání kontrolní komise, pokud s tím souhlasí všichni členové kontrolní komise. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Připouští se rozhodování per rollam prostřednictvím technických prostředků, například prostřednictvím e-mailové korespondence. Podmínkou využití tohoto způsobu rozhodování je, že člen kontrolní komise písemně sdělí e-mailovou adresu, kterou bude v případě rozhodování per rollam používat. Pro přijetí rozhodnutí per rollam se vyžaduje souhlas všech členů kontrolní komise.

14. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tyto stanovy nabývají účinnosti jejich schválením na členské schůzi dne 29. 11. 2020. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy Spolku.

Tyto stanovy byly schváleny dne 30. 4. 2021.


V Praze, dne 2. 5. 2021


MUDr. Petr Vrkoč

předseda spolku