STANOVY

Bridžového klubu Praha, z.s.

PLATNÉ DO 30. 4. 2021

1. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU

1.1 Název spolku je Bridžový klub Praha, z.s. (dále jen "spolek").

1.2 Spolek může používat k interním účelům i zkrácený název BK Praha nebo BKP.

1.3 Sídlo spolku je Italská 209/17, Vinohrady, 120 00 Praha.

1.4 IČ spolku je 708 36 876.

2. ÚČEL SPOLKU

2.1 Účelem spolku je

2.1.1 organizace soutěží ve sportovním bridži,

2.1.2 aktivity spojené s obecnou popularizací bridže a získáváním nových členů, ve spolupráci s Českým bridžovým svazem.

3. ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Členem spolku může být fyzická osoba. Členství ve spolku vzniká přijetím za člena výborem.

4. SEZNAM ČLENŮ SPOLKU

4.1 Spolek vede seznam členů.

4.2 Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí matrikář. Matrikář provede zápis nového člena do evidence ve lhůtě 5 dnů od vzniku členství.

4.3 Seznam členů je veřejný.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU

5.1 Člen spolku má zejména právo

5.1.1 volit a být volen do orgánů spolku,

5.1.2 účastnit se řízení a rozhodování ve spolku za podmínek daných těmito stanovami,

5.1.3 podílet se na výhodách poskytovaných spolkem.

5.2 Člen spolku je zejména povinen

5.2.1 dodržovat stanovy,

5.2.2 dodržovat rozhodnutí, pravidla a propozice soutěží vydávané výborem spolku,

5.2.3 platit klubový příspěvek ve výši dle rozhodnutí členské schůze.

6. ZÁNIK ČLENSTVÍ

6.1 Členství fyzické osoby ve spolku zaniká

6.1.1 vystoupením člena,

6.1.2 vyloučením za vědomé porušování stanov spolku; o vyloučení rozhoduje výbor a proti tomuto rozhodnutí se lze do 14 dnů po jeho doručení odvolat ke členské schůzi (odvolání má odkladný účinek),

6.1.3 úmrtím člena.

7. ORGÁNY SPOLKU

7.1 Orgány spolku jsou

7.1.1 členská schůze, jako orgán nejvyšší,

7.1.2 výbor, jako orgán výkonný,

7.1.3 předseda, jako individuální statutární orgán.

7.2 Funkční období členů volených orgánů spolku je 5 let. Členem volených orgánů spolku může být pouze fyzická osoba.

8. SVOLÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

8.1 Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku nejméně jedenkrát do roka.

8.2 Výbor svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

8.3 Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách klubu a vyvěsí v prostorech klubu.

8.4 Pozvánka obsahuje

8.4.1 místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se jí zúčastnit,

8.4.2 program členské schůze,

8.4.3 má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

9. PŮSOBNOST ČLENSKÉ SCHŮZE

9.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

9.2 Do působnosti členské schůze patří

9.2.1 schvalování stanov a změny těchto stanov,

9.2.2 schvalování ročního rozpočtu spolku,

9.2.3 volba a odvolání členů výboru,

9.2.4 rozhodování o výši ročních příspěvků,

9.2.5 rozhodování o zrušení spolku s likvidací,

9.2.6 rozhodování o přeměně spolku,

9.2.7 projednání a schválení zprávy výboru o činnosti a hospodaření za uplynulé období.

10. ROZHODOVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

10.1 Členské schůze má právo se účastnit každý člen. Každému členovi je umožněno se na členské schůzi vyjádřit.

10.2 Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

10.3 Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy.

10.4 Předseda členské schůze vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.

10.5 Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

11. VÝBOR

11.1 Výkonným orgánem spolku je výbor.

11.2 Výbor je kolektivním orgánem složeným z pěti zvolených členů spolku. Členové výboru zvolí předsedu výboru.

11.3 Výbor rozhoduje na jednáních výboru nebo per rollam. Při jednáních výboru je nutná k přijetí rozhodnutí účast nadpoloviční většiny členů výboru. K přijetí rozhodnutí je třeba většina hlasů přítomných členů. Každý člen výboru má 1 hlas. Při rozhodování per rollam je nutné zajistit vyjádření všech členů výboru. K přijetí rozhodnutí je v tomto případě třeba souhlas většiny členů výboru.

11.4 O průběhu jednání výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové výboru, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování.

11.5 Do působnosti výboru náleží

11.5.1 rozhodování ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze,

11.5.2 vydávaní rozhodnutí, pravidel a propozic soutěží,

11.5.3 rozhodování o přijetí členů.

11.6 Výbor zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání výboru svolává předseda výboru elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být výborem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda výboru je povinen svolat zasedání výboru bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena výboru. Nesvolá-li předseda výboru zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen výboru.

12. PŘEDSEDA

12.1 Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.

12.2 Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.

12.3 Předseda je volen výborem spolku z členů výboru na pětileté funkční období.

13. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tyto stanovy nabývají účinnosti jejich schválením na členské schůzi dne 30. 11. 2015. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy spolku.

Tyto stanovy byly schváleny dne 30. 11. 2015.


V Praze, dne 30. 11. 2015


MUDr. Petr Vrkoč

předseda spolku