ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA

PROPOZICE SOUTĚŽE

PLATNÉ OD ZÁŘÍ 2021


1. Statut soutěže

Švýcarská skupinovka je soutěž dvojic organizovaná Bridžovým klubem Praha. V soutěžním ročníku je organizována ve 2 samostatných cyklech: podzimním a jarním. Soutěž je otevřená pro všechny členy BKP a členy Českého bridžového svazu a dalších národních svazů, se kterými má ČBS uzavřenou dohodu o uznávání členství. Účast v soutěži je omezena maximálním počtem 66 dvojic. Pro zařazení do soutěže nejsou stanovena žádná výkonnostní ani věková omezení. Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly (MP17), Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi.


2. Struktura soutěže

Švýcarská skupinovka je jednostupňová soutěž organizovaná švýcarským systémem, kde nasazení dvojic do dalšího kola se odvozuje z pořadí dvojic v předchozím kole. Do 1. kola soutěže jsou dvojice nasazeny podle umístění dosaženého v předchozím cyklu. Nasazení do podzimního cyklu 2020 je určeno pořadím v podzimním cyklu Švýcarské skupinové soutěže Bridžového klubu Praha v ročníku 2019/20 (viz bod 11. Přechodná a závěrečná ustanovení).

Všechna utkání v soutěži se hrají na 1 sestavu o 16 rozdáních. V průběhu jednoho kola se hrají 2 utkání. Použití konvenčních karet je v soutěži doporučeno.

Základní část soutěže má 7 kol a po jejím skončení následuje nadstavbová část, do které se hrací pole rozdělí na finálovou skupinu o 12 dvojicích a základní skupinu.


3. Omezení dražebních systémů

Ve smyslu Klasifikace dražebních systémů (viz. Příloha Soutěžního řádu ČBS) je soutěž Švýcarská skupinovky zařazena do kategorie 3 - užití vysoce umělých systémů ani hnědých konvencí není povoleno.

V soutěži je zakázáno jakékoli zahájení klamavou příkaznou hláškou.


4. Přihlášky do nového cyklu

Všechny dvojice se do každého cyklu soutěže přihlašují on-line zápisem do formuláře na webu BKP. Termín uzávěrky přihlášek je v 16.00 hodin poslední den před zahájením soutěžního cyklu. Po tomto termínu, případně po zahájení soutěže, se další dvojice mohou přihlásit pouze se souhlasem vedoucího soutěže. Dvojice přihlášené po termínu uzávěrky přihlášek nemají zaručen nárok na nasazení dle výsledků předchozího cyklu.

Všechny dvojice musí uhradit vklad do soutěže nejpozději v den zahájení. V případě nedokončení soutěže se vklad nevrací.


5. Náhradníci

5.1 Náhradníkem za člena dvojice může být bezplatně jakýkoli hráč, který je členem ČBS nebo člen národního svazu, se kterým má ČBS uzavřenou dohodu o uznávání členství. Náhradník, který nesplňuje toto kritérium, může do utkání nastoupit po uhrazení částky odpovídající 1/8 vkladu do soutěže.

5.2 Náhradníkem za člena dvojice může být pouze hráč, jehož výkonnostní třída podle aktuálního rankingu Českého bridžového svazu je stejná nebo nižší, než výkonnostní třída nahrazovaného člena dvojice, přičemž výkonnostní třídy v rámci skupin Klubový mistr, Regionální mistr, Národní mistr a Velmistr se pro tento účel považují za shodné.

Vedoucí soutěže povolí dvojici účast náhradníka s vyšší výkonnostní třídou v případě, že s jeho účastí v utkání souhlasí soupeř, a dvojici přidělí handicap ve výši 0,25 IMP za každé i nesehrané rozdání v utkání.

5.3 Vedoucí soutěže může povolit účast celé náhradní dvojice, přičemž omezení výkonnosti dle bodu 6.2 se uplatní zvlášť na každého člena dvojice.

5.4 O účasti náhradníka je jeden ze členů dvojice povinen informovat vedoucího soutěže nejpozději před zahájení kola, kterého se náhradník bude účastnit.

5.5 Pokud je opodstatněna závažnými důvody, vedoucí soutěže je oprávněn povolit změnu ve složení dvojice nebo celé dvojice v průběhu cyklu.


6. Předehrávaná, dohrávaná, nesehraná a neplatná utkání

6.1 Žádné utkání soutěže nelze předehrát ani dohrát.

6.2 Dvojicím, které nastoupí do 2. nebo 3. kola soutěže, bude za každé neodehrané utkání 1. a 2. kola přidělen dočasný výsledek 10 VP.

6.3 Pokud se dvojice nemůže zúčastnit kola soutěže a není za sebe schopna zajistit náhradní dvojici, bude jí v případě, že se z kola včas uvolní u vedoucího soutěže, přidělen dočasný výsledek 10 VP za obě nesehraná utkání s výjimkou případu, kdy je dvojice účastníkem finálové skupiny a uvolní se z 9. kola soutěže.

6.4 Výsledky dvojice v základní části soutěže přidělené dle bodů 6.1 a 6.2 budou po jejím ukončení přepočteny na průměr dvojice dosažený v řádně sehraných utkáních v základní části, pokud dvojice odehrála alespoň polovinu kol základní části soutěže. V opačném případě budou tyto výsledky upraveny na horší z možností: 8 VP nebo průměr dvojice dosažený v řádně sehraných utkáních v základní části.

6.5 Výsledky dvojice v nadstavbové části soutěže přidělené dle bodu 6.2 budou po jejím ukončení přepočteny na průměr dvojice dosažený v řádně sehraných utkáních v soutěži, pokud dvojice sehrála alespoň polovinu kol v soutěži. V opačném případě budou tyto výsledky upraveny na horší z možností: 8 VP nebo průměr dvojice dosažený v řádně sehraných utkáních v soutěži.

6.6 Dvojici, která je účastníkem finálové skupiny a uvolní se z 9. kola soutěže, bude přidělen upravený výsledek 0 VP za obě nesehraná utkání a výsledky jejích soupeřů budou upraveny podle pravidla 6.2.9 Soutěžního řádu ČBS.

6.7 Dvojice, která je účastníkem finálové skupiny a uvolní se z 8. kola soutěže, bude přeřazena do základní skupiny a uvolněné místo ve finálové skupině bude postoupeno nejvýše umístěné dvojici základní skupiny.

6.8 Dvojici, která se k utkání nedostaví do 30 minut po zahájení kola, bude v utkání přidělen upravený výsledek 0 VP a výsledek jejího soupeře bude upraven podle pravidla 6.2.9 Soutěžního řádu ČBS. Nedostaví-li se k utkání obě dvojice, bude v utkání přidělen upravený výsledek 0:0 VP.

6.9 Ostatní nesehraná a neplatná utkání jsou řešena ve shodě s pravidlem 6.2.9 Soutěžního řádu ČBS.

6.10 Ustanovení zrušeno.


7. Hrací schéma

7.1 Standardním hracím dnem soutěže je pondělí, přičemž termíny jednotlivých kol jsou uvedeny v kalendáři BKP. Začátek kola je v 18.00 hodin a konec hrací doby je ve 21.52 hodin. Každý zápas sestává z 2 utkání o 16 rozdáních.

7.2 Pro hru je stanoven časový limit 112 minut na utkání, tj. 7 minut na rozdání. Konec 1. utkání je v 19.52 hodin.

Začátek 2. utkání je v 20.00 hodin. Po dohodě mohou dvojice zahájit každé utkání dříve, 1. utkání však nejvíce o 15 minut. Všechna utkání se hrají na 16 rozdání.

7.3 V případě opožděného nástupu dvojice do utkání je vedoucí soutěže oprávněn udělit zpožděné dvojici penalizaci ve výši 0,25 VP a dalších 0,25 VP za každých dalších i jen započatých 5 minut zpoždění.

7.4 V případě překročení časového limitu na dohrání utkání je vedoucí soutěže oprávněn udělit zpožděným dvojicím penalizaci ve výši 0,25 VP a dalších 0,25 VP za každých dalších i jen započatých 5 minut zpoždění. Vedoucí na žádost jedné či obou dvojic posoudí míru zavinění zpoždění a v případě zjištění zavinění zpoždění pouze jednou dvojicí upustí od penalizace neprovinilé dvojice. Rozdání nesehraná v časovém limitu se neodehrají.

7.5 Výsledky utkání se hodnotí porovnáním s průměrem po eliminaci 10 % extrémních výsledků z každé strany s následným převodem na VP.


8. Opravy výsledků

8.1 Pro utkání Švýcarské skupinovky jsou stanoveny bridgemates jako oficiální médium pro záznam výsledků rozdání. Papírové formuláře slouží pro vlastní záznam a kontrolu výsledků rozdání zaznamenaných v bridgemates. Vedoucí soutěže je v případě technických potíží oprávněn nařídit záznam výsledků rozdání na papírové formuláře.

8.2 Hraní u stolu je ukončeno zaznamenáním všech rozdání. Nesehraná rozdání se do bridgemates zaznamenají zadáním hodnoty "0". Čas ukončení utkání je dán zaznamenáním výsledku posledního rozdání. Hráči obou dvojic jsou u každého stolu povinni zkontrolovat, že do bridgemate byla zadána všechna rozdání sestavy (na displeji bridgemate se zobrazí "End of round" nebo "End of session").

8.3 Zadané chybné záznamy výsledků rozdání budou opraveny po odsouhlasení zástupci obou dvojic. Vedoucí je oprávněn opravit zcela zjevné chyby na žádost jen jedné dvojice. Právo podání žádosti na opravu chybného záznamu výsledku rozdání končí v 18.00 hodin v neděli následující po kole, ve kterém je chybný záznam reklamován. V případě, že chybný záznam bude reklamován a upraven po uplynutí této lhůty, bude oběma dvojicí udělena penalizace ve výši 0,25 VP.


9. Rozhodovací kritéria pro řešení nerozhodného stavu

Pro řešení nerozhodného stavu pro určení pořadí následující kritéria v pořadí dle priority:

9.1 Celkový počet VP.

9.2 Pořadí z předchozího kola.


10. Klasifikační body

Klasifikační body jsou přidělovány v rozsahu dle platného klasifikačního řádu ČBS vždy za výsledné pořadí v soutěži po ukončení cyklu.


11. Přechodná a závěrečná ustanovení

Z důvodu předčasného ukončení soutěžních ročníků Švýcarské skupinové soutěže BKP 2019/20 a 2020/21 kvůli opatřením proti nemoci COVID-19 se výsledky jarního cyklu ročníku 2019/20 a podzimního cyklu ročníku 2020/21 anulují. Nasazení do podzimního cyklu ročníku 2021/22 bude provedeno podle umístění dvojic v podzimním cyklu ročníku 2019/20, přičemž pro určení nástupnictví dvojic bude uplatněn bod 4 těchto propozic.

Tyto propozice vstupují v platnost počínaje ročníkem 2021/22 (tj. podzimním cyklem 2021) a nahrazují všechny dosavadní propozice Švýcarské skupinové soutěže BKP. Disciplinární pravomoc uplatňuje, výklad těchto propozic provádí a situace, které tyto propozice neřeší, rozhoduje Výbor BKP.

V Praze, 17. srpna 2021


Výbor Bridžového klubu Praha


Verze pro tisk ke stažení zde.