PRAŽSKÁ SKUPINOVKA B

PROPOZICE SOUTĚŽE

PLATNÉ OD ZÁŘÍ 2021


1. Statut soutěže

Pražská skupinovka B je soutěž dvojic organizovaná Bridžovým klubem Praha. V soutěžním ročníku je organizována ve 2 samostatných cyklech: podzimním a jarním. Soutěž je otevřená pro všechny členy BKP a členy Českého bridžového svazu a dalších národních svazů, se kterými má ČBS uzavřenou dohodu o uznávání členství. Účast v soutěži je omezena maximálním počtem 60 dvojic. Pro zařazení do soutěže nejsou stanovena žádná výkonnostní ani věková omezení. Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly (MP17), Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi.


2. Struktura soutěže

Pražská skupinovka B je vícestupňová soutěž. Dvojice jsou na začátku každého cyklu nasazeny do jednotlivých skupin podle umístění dosaženého v předchozím cyklu. Nasazení do podzimního cyklu 2020 je určeno pořadím v podzimním cyklu Skupinové soutěže B Bridžového klubu Praha v ročníku 2019/20 (viz bod 12. Přechodná a závěrečná ustanovení).

Základní organizační jednotkou soutěže je skupina 10 dvojic. Nejvyšším stupněm soutěže je skupina B1. Na skupinu B1 navazují další skupiny podle počtu přihlášených dvojic.

Všechna utkání v soutěži se hrají na 1 sestavu o 32 rozdáních. Použití konvenčních karet je v soutěži doporučeno.


2.1 Skupina B1

Skupina B1 má 10 účastníků a je organizována na 9 kol systémem na 1 utkání každý s každým. Dvojice umístěná na 1. místě je vítězem podzimního / jarního cyklu Pražské skupinovky B. Dvojice umístěné na 9. a 10. místě sestupují pro další cyklus do skupiny B2.


2.2 Skupina B2

Ustanovení zrušeno.


2.3 Skupina B3

Ustanovení zrušeno.


2.4 Skupiny B2-B5

Na skupinu B1 navazují v závislosti na počtu přihlášených dvojic skupiny B2-B5, jejichž organizace je v kompetenci vedoucího soutěže. Dvojice umístěné na 1. a 2. místě skupiny B2 postupují pro další cyklus do skupiny B1.


3. Omezení dražebních systémů

Ve smyslu Klasifikace dražebních systémů (viz. Příloha Soutěžního řádu ČBS) jsou všechny stupně Pražské skupinovky B zařazeny do kategorie 3 - užití vysoce umělých systémů ani hnědých konvencí není povoleno.

V soutěži je zakázáno jakékoli zahájení klamavou příkaznou hláškou.


4. Nástupnictví

Pořadatel Pražské skupinovky B standardně očekává, že dvojice zůstanou pro následující soutěžní cyklus nezměněny. Je zcela a jedině na odpovědnosti dvojice veškeré změny neprodleně nahlásit pořadateli.

4.1 Předpokládá se, že pokud dvojice neoznámí vedoucímu soutěže změnu, pokračuje ve stejném složení v následujícím cyklu.

4.2 Dvojice, která do dalšího cyklu nastoupí v novém složení, je povinna oznámit vedoucímu soutěže, jaké dvojice je nástupníkem. Právo na nástupnictví má pouze jeden hráč z původní dvojice. Hráči původní dvojice se mezi sebou dohodnou, na kterého z nich toto právo přechází. Nedojde-li mezi hráči k dohodě, právo na nástupnictví zaniká oběma hráčům.

4.3 Vedoucí soutěže oprávněně předpokládá, že pokud obdrží oznámení o nástupnictví od jednoho člena dvojice, je s tímto druhý člen dvojice obeznámen.

4.4 Pokud dvojice zanikne bez nástupníka, její místo se uvolní. Pokud dojde k uvolnění míst, počet sestupujících dvojic se sníží a v nutném případě se zvýší počet dvojic postupujících dvojic z navazujících skupin.

4.5 Vedoucí soutěže je oprávněn, s přihlédnutím k výkonnostní třídě hráčů, zařadit nové dvojice na uvolněná místa ve skupinách B1 - B3.


5. Přihlášky do nového cyklu

Všechny dvojice se do každého cyklu soutěže přihlašují on-line zápisem do formuláře na webu BKP. Termín uzávěrky přihlášek je v 16.00 hodin poslední den před zahájením soutěžního cyklu. Po tomto termínu, případně po zahájení soutěže, se další dvojice mohou přihlásit pouze se souhlasem vedoucího soutěže. Dvojice přihlášené po termínu uzávěrky přihlášek nemají zaručen nárok na nasazení dle výsledků předchozího cyklu.

Vklad do soutěže je rozdělen na 3 platby ve stejné výši. Všechny dvojice musí uhradit první platbu nejpozději v den zahájení soutěže, druhou platbu nejpozději v den konání 4. kola soutěže a třetí platbu nejpozději v den konání 7. kola soutěže. V případě nedokončení soutěže se vklad nevrací.


6. Náhradníci

6.1 Náhradníkem za člena dvojice může být bezplatně jakýkoli hráč, který je členem ČBS nebo člen národního svazu, se kterým má ČBS uzavřenou dohodu o uznávání členství. Náhradník, který nesplňuje toto kritérium, může do utkání nastoupit po uhrazení částky odpovídající 1/7 vkladu do soutěže.

6.2 Náhradníkem za člena dvojice může být pouze hráč, jehož výkonnostní třída podle aktuálního rankingu Českého bridžového svazu je stejná nebo nižší, než výkonnostní třída nahrazovaného člena dvojice, přičemž výkonnostní třídy v rámci skupin Klubový mistr, Regionální mistr, Národní mistr a Velmistr se pro tento účel považují za shodné.

Vedoucí soutěže povolí dvojici účast náhradníka s vyšší výkonnostní třídou v případě, že s jeho účastí v utkání souhlasí soupeř, a dvojici přidělí handicap ve výši 0,25 IMP za každé i nesehrané rozdání v utkání.

6.3 Vedoucí soutěže může povolit účast celé náhradní dvojice, přičemž omezení výkonnosti dle bodu 6.2 se uplatní zvlášť na každého člena dvojice.

6.4 O účasti náhradníka je jeden ze členů dvojice povinen informovat vedoucího soutěže nejpozději před zahájení kola, kterého se náhradník bude účastnit.

6.5 Pokud je opodstatněna závažnými důvody, vedoucí soutěže je oprávněn povolit změnu ve složení dvojice nebo celé dvojice v průběhu cyklu.


7. Předehrávaná, dohrávaná, nesehraná a neplatná utkání

Pořadatel Pražské skupinovky B preferuje odehrání jednotlivých zápasů v řádných termínech, a proto v maximální možné míře umožňuje v soutěži účast náhradníkům.

7.1 V odůvodněných případech lze utkání 1. až 8. kola cyklu dohrát a utkání 2. až 9. kola cyklu předehrát tak, aby před zahájením závěrečného kola cyklu byl znám výsledek dohrávaného nebo předehrávaného utkání. Žádné utkání nelze dohrát po ukončení cyklu. Tato předehrávaná a dohrávaná utkání se hrají na 32 rozdání sehraných v soutěžích se stejným způsobem hodnocení. Na dohrání nebo předehrání utkání není z titulu propozic žádný nárok.

7.2 O předehrávaném nebo dohrávaném utkání musí být učiněn zápis v knize odkladů na webu BKP včetně data náhradního termínu konání utkání. Dvojice, která utkání odkládá, je odpovědná za předání této informace soupeři. Dvojice, na jejíž žádost došlo k odložení nebo předehrání utkání, má po jeho dohrání povinnost bezodkladně předat výsledkovou dokumentaci z utkání vedoucímu soutěže.

7.3 Bez penalizace může dvojice v průběhu jednoho cyklu odložit nebo předehrát dvě utkání s výjimkou utkání závěrečného kola cyklu nebo jeho části. Za třetí odložené nebo předehrané utkání bude dvojici, na jejíž žádost se utkání odkládá nebo předehrává, udělena penalizace ve výši 1 VP a za každé další odložené nebo předehrané utkání a za předehrané utkání závěrečného kola cyklu ve výši 2 VP. V případě, že utkání bude odloženo nebo předehráno na žádost obou dvojic, budou tyto penalizace uděleny oběma dvojicím v poloviční výši.

7.4 Výbor BKP rozhodne o prominutí penalizace v případě odložení utkání nebo nesehrání utkání posledního kola cyklu z důvodů souvisejících s COVID-19 nebo jiným infekčním onemocněním, které znemožní nastoupit do utkání alespoň 1 členovi dvojice, a v případě, že takové utkání nebude možné dohrát před ukončením cyklu, přidělí postižené dvojici upravený výsledek 10 VP, přičemž tímto se takové utkání považuje pro výklad bodů 7.6 a 7.7 za sehrané. Výsledek soupeře postižené dvojice bude upraven podle pravidla 6.2.9 Soutěžního řádu ČBS.

Výbor BKP považuje za prioritní ochranu zdraví všech návštěvníků klubu a proto bez dalšího uplatní toto ustanovení na základě odůvodněného sdělení člena postižené dvojice na e-mailovou adresu BKP. Výbor BKP k tomuto zcela zásadně nevyžaduje žádné osobní informace o zdravotním stavu jednotlivých členů dvojice, nicméně si vyhrazuje právo přijmout mimořádné rozhodnutí v případě zjištěného zneužití tohoto ustanovení, a to i zpětně.

7.5 Dvojici, která se k utkání nedostaví do 30 minut po zahájení kola, bude v utkání přidělen upravený výsledek 0 VP a výsledek jejího soupeře bude upraven podle pravidla 6.2.9 Soutěžního řádu ČBS. Nedostaví-li se k utkání obě dvojice, bude v utkání přidělen upravený výsledek 0:0 VP.

7.6 Ostatní nesehraná a neplatná utkání jsou řešena ve shodě s pravidlem 6.2.9 Soutěžního řádu ČBS.

7.7 Výsledky dvojice, která v soutěžním cyklu sehraje méně než polovinu utkání, se anulují a pro další cyklus dvojice automaticky sestupuje z příslušné skupiny.


8. Hrací schéma

8.1 Standardním hracím dnem soutěže je čtvrtek, přičemž termíny jednotlivých kol jsou uvedeny v kalendáři BKP. Začátek utkání je v 18.00 hodin a konec hrací doby je ve 21.44 hodin. Po dohodě mohou dvojice zahájit utkání dříve, nejvíce však o 15 minut. Všechna utkání se hrají na 32 rozdání.

8.2 V případě opožděného nástupu dvojice do utkání je vedoucí soutěže oprávněn udělit zpožděné dvojici penalizaci ve výši 0,25 VP a dalších 0,25 VP za každých dalších i jen započatých 5 minut zpoždění.

8.3 V případě překročení časového limitu na dohrání utkání je vedoucí soutěže oprávněn udělit zpožděným dvojicím penalizaci ve výši 0,25 VP a dalších 0,25 VP za každých dalších i jen započatých 5 minut zpoždění. Vedoucí na žádost jedné či obou dvojic posoudí míru zavinění zpoždění a v případě zjištění zavinění zpoždění pouze jednou dvojicí upustí od penalizace neprovinilé dvojice. Rozdání nesehraná v časovém limitu se neodehrají.

8.4 Výsledky utkání se hodnotí porovnáním s průměrem po eliminaci 10 % extrémních výsledků z každé strany s následným převodem na VP. Průměr se vypočte odděleně pro skupiny B1 - B2 a skupiny B3 - B4.

8.5 Ve skupinách o 10 a 12 účastnících se jednotlivá utkání každého cyklu hrají podle rozpisu:

Kolo Rozpis pro 10 dvojic
1. 10x1 9x8 7x3 5x2 4x6
2. 2x10 8x4 6x3 1x9 5x7
3. 10x3 9x5 2x1 7x4 6x8
4. 4x10 8x5 7x9 3x2 1x6
5. 10x5 9x6 8x1 4x3 2x7
6. 6x10 1x7 5x4 3x8 9x2
7. 10x7 6x5 4x9 2x8 1x3
8. 8x10 7x6 5x1 3x9 2x4
9. 10x9 8x7 6x2 4x1 3x5
Kolo Rozpis pro 12 dvojic
1. 12x1 2x11 10x3 4x9 8x5 7x6
2. 4x12 5x3 2x6 7x1 11x8 9x10
3. 12x5 6x4 3x7 2x8 1x9 10x11
4. 6x12 7x5 4x8 9x3 10x2 11x1
5. 12x7 6x8 9x5 4x10 11x3 1x2
6. 8x12 9x7 6x10 11x5 4x1 2x3
7. 12x9 8x10 11x7 1x6 5x2 3x4
8. 10x12 11x9 1x8 7x2 3x6 5x4
9. 12x11 1x10 9x2 3x8 7x4 6x5

8.6 Ve skupinách o jiném počtu účastníků se jednotlivá utkání každého cyklu hrají podle rozpisu určeného vedoucím soutěže.

8.7 Pokud bude do 2 paralelních skupin nasazen lichý počet účastníků, sehrají dvojice z paralelních skupin v kole, ve kterém by jinak pauzovaly, vzájemný zápas, jehož výsledek bude započten do celkových výsledků dvojic ve skupinách.

8.8 Vedoucí soutěže je oprávněn zaměnit 1. kolo cyklu s jiným ve skupině tak, aby se minimalizoval počet odkládaných utkání 1. kola ve skupině.


9. Opravy výsledků

9.1 Pro utkání Pražské skupinovky B jsou ve standardních hracích termínech stanoveny bridgemates jako oficiální médium pro záznam výsledků rozdání. Papírové formuláře slouží pro vlastní záznam a kontrolu výsledků rozdání zaznamenaných v bridgemates. Vedoucí soutěže je v případě technických potíží oprávněn nařídit záznam výsledků rozdání na papírové formuláře. Výsledky rozdání dohrávaných a předehrávaných utkání jsou pořizovány pouze na papírové formuláře, z nichž jeden, obsahující záznam výsledků odehraných rozdání na obou stolech a podepsaný zástupci obou dvojic, musí být bezodkladně po ukončení utkání předán vedoucímu soutěže.

9.2 Hraní u stolu je ukončeno zaznamenáním všech rozdání. Nesehraná rozdání se do bridgemates zaznamenají zadáním hodnoty "0". Čas ukončení utkání je dán zaznamenáním výsledku posledního rozdání. Hráči obou dvojic jsou u každého stolu povinni zkontrolovat, že do bridgemate byla zadána všechna rozdání sestavy (na displeji bridgemate se zobrazí "End of session").

9.3 Zadané chybné záznamy výsledků rozdání budou opraveny po odsouhlasení zástupci obou dvojic. Vedoucí je oprávněn opravit zcela zjevné chyby na žádost jen jedné dvojice. Právo podání žádosti na opravu chybného záznamu výsledku rozdání končí v 18.00 hodin v neděli následující po kole, ve kterém je chybný záznam reklamován. V případě, že chybný záznam bude reklamován a upraven po uplynutí této lhůty, bude oběma dvojicí udělena penalizace ve výši 0,25 VP.


10. Rozhodovací kritéria pro řešení nerozhodného stavu

Při řešení rovnosti mezi dvojicemi se stejným umístěním z paralelních skupin se pro účely postupu nebo sestupu použije podíl VP dané dvojice a VP nejbližší již postupující nebo sestupují dvojice ve skupině.

Pro řešení nerozhodného stavu pro určení pořadí se ve skupině, ve které se určuje pořadí, použijí následující kritéria v pořadí dle priority:

10.1 Parciální tabulka VP ze všech vzájemných utkání, které sehrály všechny dvojice, mezi kterými se rozhoduje.

10.2 Parciální tabulka získaných a ztracených IMP ze všech vzájemných utkání, které sehrály všechny dvojice, mezi kterými se rozhoduje. Dvojice s lepším rozdílem IMP získává lepší umístění.

10.3 Rozdíl získaných a ztracených IMP ze všech utkání ve skupině, ve které se určuje pořadí.

10.4 Součet VP z utkání s nejlepší dvojicí ve skupině, která nepatří mezi dvojice, mezi nimiž se rozhoduje o pořadí.

10.5 Rozdíl získaných a ztracených IMP z utkání s nejlepší dvojicí ve skupině, která nepatří do skupiny dvojic, mezi nimiž se rozhoduje o pořadí.

10.6 Pokud nelze rozhodnout podle bodů 10.4 a 10.5, aplikují se postupně kritéria dle těchto bodů na dle pořadí další dvojice ve skupině, které nepatří do skupiny dvojic, mezi nimiž se rozhoduje o pořadí, dokud je to možné.

10.7 Los. Losování proběhne za účasti zástupců všech dvojic, mezi nimiž se rozhoduje o pořadí, a jednoho pověřeného člena výboru BKP, který určí a bude řídit způsob losování.


11. Klasifikační body

Klasifikační body jsou přidělovány v rozsahu dle platného klasifikačního řádu ČBS vždy za výsledné pořadí v soutěži po ukončení cyklu. Stejné umístění v paralelních skupinách se hodnotí jako dělené umístění.


12. Přechodná a závěrečná ustanovení

Z důvodu předčasného ukončení soutěžních ročníků Skupinové soutěže B BKP 2019/20 a 2020/21 kvůli opatřením proti nemoci COVID-19 se výsledky jarního cyklu ročníku 2019/20 a podzimního cyklu ročníku 2020/21 anulují. Nasazení do podzimního cyklu ročníku 2021/22 bude provedeno podle umístění dvojic v podzimním cyklu ročníku 2019/20, přičemž pro určení nástupnictví dvojic bude uplatněn bod 4 těchto propozic.

Tyto propozice vstupují v platnost počínaje ročníkem 2021/22 (tj. podzimním cyklem 2021) a nahrazují všechny dosavadní propozice Skupinové soutěže B BKP. Disciplinární pravomoc uplatňuje, výklad těchto propozic provádí a situace, které tyto propozice neřeší, rozhoduje Výbor BKP.

V Praze, 17. srpna 2021


Výbor Bridžového klubu Praha


Verze pro tisk ke stažení zde.