PRAŽSKÁ BRIDŽOVÁ LIGA

PROPOZICE SOUTĚŽE

PLATNÉ OD ZÁŘÍ 2021


1. Statut soutěže

Pražská bridžová liga je soutěž družstev organizovaná Bridžovým klubem Praha. Soutěže se mohou zúčastnit družstva složená ze 4 až 6 členů. Soutěž je pololetní a hraje se v podzimním a jarním semestru. Soutěž je otevřená pro všechny členy BKP a členy Českého bridžového svazu a dalších národních svazů, se kterými má ČBS uzavřenou dohodu o uznávání členství. Účast v soutěži je omezena maximálním počtem 30 družstev. Pro zařazení do soutěže nejsou stanovena žádná výkonnostní ani věková omezení. Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly (MP17), Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi.


2. Struktura soutěže

Pražská bridžová liga je vícestupňová soutěž. Družstva jsou na začátku každého semestru nasazena do jednotlivých lig podle umístění dosaženého v předchozím semestru. Nasazení do podzimního semestru 2021 je určeno průměrem umístění 4 nejlépe umístěných hráčů družstva v soutěžních sezónách 2019/20 a 2018/19 (viz bod 11. Přechodná a závěrečná ustanovení).

Nejvyšším stupněm soutěže je I. liga. Na I. ligu navazují další ligy podle počtu přihlášených družstev.

Všechna utkání v soutěži se hrají na 2 sestavy o 14 rozdáních. Použití konvenčních karet je v soutěži doporučeno, povinné je v zápasech I. ligy a pro dvojice používající hnědé konvence (viz bod 3. Omezení dražebních systémů).


2.1 I. liga

I. liga má 6 účastníků a je organizována na 10 kol systémem na dvě utkání každý s každým. Družstvo umístěné na 1. místě je podzimním / jarním mistrem Pražské bridžové ligy. Družstva umístěná na 5. a 6. místě sestupují pro další semestr do II. ligy.


2.2 II. liga

II. liga je organizována podle počtu družstev přihlášených do soutěže:

2.2.1 Pokud je přihlášeno (11) 12 družstev, je II. liga organizována obdobně jako I. liga dle bodu 2.1. Družstva umístěná na 1. a 2. místě postupují pro další semestr do I. ligy, družstva umístěná na 5. a 6. místě sestupují do III. ligy (bude-li v dalším semestru vytvořena - viz bod 2.2.4).

2.2.2 Pokud je přihlášeno (13) 14 družstev, má II. liga 8 účastníků a je rozdělena na dvě části. Základní část je organizována na 7 kol systémem na jedno utkání každý s každým. Po ukončení základní části jsou družstva rozdělena do dvou skupin:

Družstva umístěná v základní části na 1. až 4. místě vytvoří nadstavbovou skupinu, do které se přenesou pouze jejich vzájemné výsledky ze základní části, a soutěž pokračuje 3 koly systémem na jedno utkání každý s každým. Družstva umístěná na 1. a 2. místě této nadstavbové skupiny postupují pro další semestr do I. ligy.

Družstva umístěná v základní části na 5. až 8. místě vytvoří nadstavbovou skupinu, do které se přenesou pouze jejich vzájemné výsledky ze základní části, a soutěž pokračuje 3 koly systémem na jedno utkání každý s každým. Družstva umístěná na 3. a 4. místě této nadstavbové skupiny sestupují pro další semestr do III. ligy (bude-li v dalším semestru vytvořena - viz bod 2.2.4).

2.2.3 Pokud je přihlášeno (15) 16 družstev, má II. liga 10 účastníků a je rozdělena na dvě části. Základní část je organizována na 9 kol systémem na jedno utkání každý s každým.

Po ukončení základní části soutěže sehrají družstva umístěná na 1. a 4. místě a na 2. a 3. místě jeden nadstavbový vzájemný zápas o postup do I. ligy. Výsledky těchto zápasů jsou přičteny k bodovému zisku družstev dosaženému v základní části a do I. ligy postupuje družstvo, jehož celkový bodový zisk je vyšší, a jeho soupeř zůstává ve II. lize. V případě rovnosti VP rozhoduje umístění v základní části.

Družstva umístěná na 5. a 8. místě a na 6. a 7. místě sehrají jeden nadstavbový vzájemný zápas o udržení ve II. lize. Výsledky těchto zápasů jsou přičteny k jejich bodovému zisku dosaženému v základní části a ve II. lize zůstává družstvo, jehož celkový bodový zisk je vyšší, a jeho soupeř sestupuje do III. ligy (bude-li v dalším semestru vytvořena - viz bod 2.2.4). V případě rovnosti VP rozhoduje umístění v základní části.

Nadstavbové vzájemné zápasy se nesehrají, pokud je rozdíl bodového zisku ze základní části mezi soupeři vyšší nebo roven 20 VP nebo pokud níže umístěné družstvo vzdá zápas předem.

Pro určení konečného pořadí platí, že po sehrání nadstavbového vzájemného zápasu se pořadí družstev může změnit maximálně o dvě příčky oproti pořadí v základní skupině, přičemž pořadí družstev po základní části je výchozím kritériem pro určení konečného pořadí v soutěži.

Družstva umístěná po základní části na 9. a 10. místě sestupují pro další semestr do III. ligy (bude-li v dalším semestru vytvořena - viz bod 2.2.4).

2.2.4 Pokud je přihlášeno 17 a více družstev, vytváří se III. liga a II. liga je organizována podle bodu 2.2.1.


2.3 III. liga

2.3.2 Pokud je přihlášeno (17) 18 družstev, je III. liga organizována obdobně jako II. liga dle bodu 2.2.1.

2.3.2 Pokud je přihlášeno (19) 20 družstev, je III. liga organizována obdobně jako II. liga dle bodu 2.2.2.

2.3.3 Pokud je přihlášeno (21) 22 družstev, je III. liga organizována obdobně jako II. liga dle bodu 2.2.3.

2.3.4 Pokud je přihlášeno 23 a více družstev, vytváří se IV. liga a III. liga je organizována obdobně jako II. liga dle bodu 2.2.1.


2.4 IV. liga

2.4.1 Pokud je přihlášeno (23) 24 družstev, je IV. liga organizována obdobně jako II. liga dle bodu 2.2.1.

2.4.2 Pokud je přihlášeno (25) 26 družstev, je IV. liga organizována obdobně jako II. liga dle bodu 2.2.2.

2.4.3 Pokud je přihlášeno (27) 28 družstev, je IV. liga organizována obdobně jako II. liga dle bodu 2.2.3. Nadstavbové zápasy družstev umístěných po základní části na 5. až 8. místě se nesehrají.

2.4.4 Pokud je přihlášeno (29) 30 družstev, je IV. liga organizována ve dvou paralelních skupinách o 6 účastnících obdobně jako II. liga dle bodu 2.2.1. Pro další semestr postupují do III. ligy družstva umístěná ve skupinách na 1. místě.


3. Omezení dražebních systémů

Ve smyslu Klasifikace dražebních systémů (viz. Příloha Soutěžního řádu ČBS) jsou jednotlivé stupně Pražské bridžové ligy zařazeny do kategorií:

I. liga je zařazena do kategorie 1 - vysoce umělé systémy a hnědé konvence jsou povoleny.

II. liga je zařazena do kategorie 2 - užití vysoce umělých systémů je zakázáno, avšak hnědé konvence jsou povoleny za podmínek náležitého objasnění.

III. a IV. liga jsou zařazeny do kategorie 3 - užití vysoce umělých systémů ani hnědých konvencí není povoleno.
V soutěži je zakázáno jakékoli zahájení klamavou příkaznou hláškou.


4. Nástupnictví

Pořadatel Pražské bridžové ligy standardně očekává, že družstva zůstanou pro následující soutěžní cyklus nezměněna. Je zcela a jedině na odpovědnosti kapitánů družstev veškeré změny týkající se jejich družstva neprodleně nahlásit pořadateli.

4.1 Družstvo je považováno za nezměněné, pokud si zachovalo název družstva a v jeho základní sestavě je nadpoloviční počet členů základní sestavy původního družstva z předchozího soutěžního cyklu.

4.2 Družstvo je považováno za řádného následníka, pokud v jeho základní sestavě je nadpoloviční počet členů základní sestavy původního družstva z předchozího soutěžního cyklu, ale název družstva je jiný než název původního družstva v předchozím soutěžním cyklu.

4.3 Družstvo může požádat o uznání následnictví, pokud v jeho základní sestavě jsou alespoň dva členové, kteří byli v základní sestavě původního družstva v předchozím soutěžním cyklu.

4.4 Družstvu bude uznáno následnictví, pokud o něj požádalo podle bodu 4.3 a pokud zároveň neexistuje nezměněné původní družstvo ani řádný následník původního družstva, a pokud zároveň splňuje nejvyšší výběrové kritérium podle bodu 4.5 ze všech družstev, která o uznání následnictví původního družstva podle bodu 4.3 požádala.

4.5 Výběrová kritéria pro uznání následnictví v pořadí dle priority:

4.5.1 Družstvo žádající o uznání následnictví je jediné družstvo, které o něj požádalo.

4.5.2 Pokud o uznání následnictví podle 4.3 požádalo více družstev, má z nich přednost to družstvo, které má v základní sestavě větší počet členů základní sestavy původního družstva.

4.5.3 Pokud existuje více družstev, mezi kterými nebylo možno rozhodnout podle předchozích kritérií, má z nich přednost to družstvo, které má v základní sestavě kapitána původního družstva.

4.5.4 Pokud existuje více družstev, mezi kterými nebylo možno rozhodnout podle předchozích kritérií, má z nich přednost to družstvo, které vyhrálo los o uznání následnictví. Losování proběhne za účasti zástupců všech družstev žádajících o uznání následnictví a jednoho pověřeného člena výboru BKP, který určí a bude řídit způsob losování.


5. Přihlášky do nového semestru

Všechna družstva se do každého cyklu soutěže přihlašují on-line zápisem do formuláře na webu BKP. Termín uzávěrky přihlášek je v 16.00 hodin poslední den před zahájením soutěžního cyklu. Po tomto termínu, případně po zahájení soutěže, se další družstva mohou přihlásit pouze se souhlasem vedoucího soutěže. Družstva přihlášená po termínu uzávěrky přihlášek nemají zaručen nárok na nasazení dle výsledků předchozího cyklu.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže družstvo, jehož název je vulgární, obecně neslušný, soutěž znevažující, nebo pokud obsahuje politický či jakýkoli jiný nevhodný podtext znevažující jednotlivce či skupinu osob. O zamítnutí přihlášky rozhoduje výbor BKP.

Vklad do soutěže je rozdělen na 2 platby ve stejné výši. Všechna družstva musí uhradit první platbu nejpozději v den zahájení soutěže a druhou platbu nejpozději v den konání 6. kola soutěže. V případě nedokončení soutěže se vklad nevrací.


6. Základní členové a náhradníci

6.1 Každé družstvo musí na soupisku zapsat minimálně 4 a maximálně 6 členů základní sestavy. Hráč zapsaný na soupisce družstva nesmí být zapsán na soupisce žádného jiného družstva pro Pražskou bridžovou ligu.

6.2 V průběhu soutěže je družstvo při dodržení bodu 6.1 oprávněno ze soupisky vyškrtnout nebo na volná místa na soupisce doplnit hráče, který doposud nenastoupil do žádného soutěžního zápasu v základní sestavě nebo v pozici náhradníka za jiné družstvo ve stejné ligové úrovni. O změnách je kapitán družstva povinen informovat vedoucího soutěže nejpozději před zahájením kola soutěže, ve kterém budou změny na soupisce uplatněny.

6.3 V jednom zápase mohou za družstvo nastoupit maximálně 2 náhradníci. Náhradník nesmí být v základní sestavě družstva hrajícího stejnou nebo vyšší úroveň ligy. V průběhu soutěže může náhradník nastoupit jen za 1 družstvo v jedné ligové úrovni. Náhradník může do zápasu nastoupit ve dvojici pouze s hráčem základní sestavy. O účasti náhradníka je zástupce družstva povinen informovat vedoucího soutěže nejpozději před zahájením kola soutěže, kterého se náhradníci budou účastnit.

6.4 Za družstvo může bezplatně nastoupit pouze náhradník, který je členem ČBS nebo člen národního svazu, se kterým má ČBS uzavřenou dohodu o uznávání členství. Náhradník, který nesplňuje toto kritérium, může do zápasu nastoupit po uhrazení částky odpovídající 1/20 vkladu do soutěže.

6.5 Účast náhradníků je vyloučena v nadstavbových vzájemných zápasech hraných podle ustanovení bodů 2.2.3, 2.3.3 a 2.4.3. Náhradník nemůže nastoupit v odložených a předehrávaných zápasech za družstvo, na jehož žádost se zápas předehrává nebo dohrává.


7. Předehrávání a dohrávání zápasů, nesehraná utkání

Pořadatel Pražské bridžové ligy preferuje odehrání jednotlivých zápasů v řádných termínech, a proto v maximální možné míře umožňuje v soutěži účast náhradníkům.

7.1 V odůvodněných případech je možné zápas předehrát nebo dohrát tak, aby byl jeho výsledek znám před závěrečným kolem cyklu nebo jeho části. Tato předehrávaná a dohrávaná utkání se hrají na 2 sestavy o 14 rozdáních. Žádné utkání nelze dohrát po ukončení cyklu nebo jeho části. Na dohrání nebo předehrání utkání není z titulu propozic žádný nárok.

7.2 Bez penalizace může družstvo v průběhu jednoho cyklu odložit nebo předehrát jeden zápas s výjimkou zápasu závěrečného kola cyklu nebo jeho části. Za druhý odložený nebo předehraný zápas bude družstvu, na jehož žádost se zápas odkládá nebo předehrává, udělena penalizace ve výši 1 VP a za každý další odložený nebo předehraný zápas a za předehraný zápas závěrečného kola cyklu nebo jeho části ve výši 2 VP. V případě, že zápas bude odložen nebo předehrán na žádost obou družstev, budou tyto penalizace uděleny oběma družstvům v poloviční výši.

7.3 Ustanovení zrušeno.

7.4 V případě nesehrání nadstavbového vzájemného zápasu podle ustanovení bodů 2.2.3, 2.3.3 a 2.4.3 vinou družstva umístěného na vyšší příčce v základní části bude přidělen upravený výsledek 20:0 ve prospěch jeho soupeře.

7.5 Ostatní nesehraná a všechna neplatná utkání jsou řešena ve shodě s pravidlem 6.2.9 Soutěžního řádu ČBS.

7.6 Výsledky družstva, které v soutěžním cyklu nebo jeho části sehraje méně než polovinu utkání, se anulují a pro další semestr družstvo automaticky sestupuje z příslušné ligy.

7.7 O předehrávaném nebo dohrávaném zápase musí být učiněn zápis v knize odkladů na webu BKP včetně data náhradního termínu konání zápasu. Kapitán družstva, které zápas odkládá, je odpovědný za předání této informace kapitánovi soupeře. Družstvo, na jehož žádost došlo k odložení nebo předehrání zápasu, má po jeho dohrání povinnost bezodkladně předat výsledkovou dokumentaci ze zápasu vedoucímu soutěže.


8. Hrací doba, počet rozdání, posazení

8.1 Standardním hracím dnem soutěže je pondělí, přičemž termíny jednotlivých kol jsou uvedeny v kalendáři BKP. Začátek zápasu je v 18.00 hodin a konec hrací doby je ve 21.52 hodin. Každý zápas sestává z 2 sestav o 14 rozdáních.

8.2 Pro hru je stanoven časový limit 112 minut na sestavu, tj. 8 minut na rozdání. Konec 1. sestavy je v 19.52 hodin.

Začátek 2. sestavy je v 20.00 hodin. Po dohodě mohou družstva zahájit každou ze sestav dříve, 1. sestavu však nejvíce o 15 minut.

8.3 V případě opožděného začátku sestavy o více než 10 minut jsou hráči povinni snížit o 2 počet rozdání ve zpožděné sestavě za každých dalších i jen započatých 15 minut zpoždění.

8.4 V případě opožděného nástupu družstva do 1. sestavy je vedoucí soutěže oprávněn udělit zpožděnému družstvu penalizaci ve výši 0,25 VP za každý zpožděný stůl a dalších 0,25 VP za každých dalších i jen započatých 5 minut zpoždění za každý zpožděný stůl.

8.5 V případě překročení časového limitu na dohrání 2. sestavy je vedoucí soutěže oprávněn udělit zpožděným družstvům penalizaci ve výši 0,25 VP za každý zpožděný stůl a dalších 0,25 VP za každých dalších i jen započatých 5 minut zpoždění za každý zpožděný stůl. Vedoucí na žádost jednoho či obou družstev posoudí míru zavinění zpoždění dotazem u zpožděného stolu, případně podle časových údajů zápisů z bridgemate a v případě zjištění zavinění zpoždění pouze jedním družstvem upustí od penalizace neprovinilého družstva.

8.6 Pro zápasy Pražské bridžové ligy jsou ve standardních hracích termínech stanoveny bridgemates jako oficiální médium pro záznam výsledků rozdání. Papírové formuláře slouží pro vlastní záznam a kontrolu výsledků rozdání zaznamenaných v bridgemates. Vedoucí soutěže je v případě technických potíží oprávněn nařídit záznam výsledků rozdání na papírové formuláře. Výsledky rozdání dohrávaných a předehrávaných zápasů jsou pořizovány pouze na papírové formuláře, z nichž jeden, obsahující záznam výsledků odehraných rozdání na obou stolech a podepsaný zástupci obou družstev, musí být bezodkladně po ukončení zápasu předán vedoucímu soutěže.

Hraní u stolu je ukončeno zaznamenáním všech rozdání. Nesehraná rozdání se do bridgemates zaznamenají zadáním hodnoty "0". Čas ukončení zápasu je dán zaznamenáním výsledku posledního rozdání. Hráči obou družstev jsou u každého stolu povinni zkontrolovat, že do bridgemate byla zadána všechna rozdání sestavy (na displeji bridgemate se zobrazí "End of round" nebo "End of session").

8.7 Zadané chybné záznamy výsledků rozdání budou opraveny po odsouhlasení zástupci obou družstev. Vedoucí je oprávněn opravit zcela zjevné chyby na žádost jen jednoho družstva. Právo podání žádosti na opravu chybného záznamu výsledku rozdání končí ve 22.00 hodin, případně 5 minut po dohrání zpožděného zápasu. Po uplynutí této lhůty budou chybné záznamy opraveny pouze v neprospěch toho družstva, které by jinak dosáhlo neoprávněného zisku.

8.8 Posazení dvojic ve všech zápasech se řídí následujícími pravidly:

V otevřené místnosti sedí po dobu celého zápasu domácí dvojice na lince N-S a hostující dvojice na lince E-W, v zavřené místnosti sedí domácí dvojice na lince E-W a hostující dvojice na lince N-S. Domácí dvojice, která pokračuje v zápase ve 2. sestavě v nezměněném složení, zůstává sedět na své lince.

Hostující dvojice si do 1. sestavy sedají jako první a domácí dvojice přisedají.

Domácí dvojice si do 2. sestavy sedají jako první a hostující dvojice přisedají s tím, že ve 2. sestavě proti sobě nemohou nastoupit obě dvojice ve stejném složení jako v 1. sestavě.


9. Rozhodovací kritéria pro řešení nerozhodného stavu

Pro řešení nerozhodného stavu pro určení pořadí se v lize, ve které se určuje pořadí, použijí následující kritéria v pořadí dle priority:

9.1 Parciální tabulka VP ze všech vzájemných zápasů, které sehrála všechna družstva, mezi kterými se rozhoduje.

9.2 Parciální tabulka získaných a ztracených IMP ze všech vzájemných zápasů, které sehrála všechna družstva, mezi kterými se rozhoduje. Družstvo s lepším rozdílem IMP získává lepší umístění.

9.3 Rozdíl získaných a ztracených IMP ze všech zápasů v lize, ve které se určuje pořadí.

9.4 Součet VP ze zápasů s nejlepším družstvem v lize, které nepatří mezi družstva, mezi nimiž se rozhoduje o pořadí.

9.5 Rozdíl získaných a ztracených IMP ze zápasů s nejlepším družstvem v lize, které nepatří do skupiny družstev, mezi nimiž se rozhoduje o pořadí.

9.6 Pokud nelze rozhodnout podle bodů 9.4 a 9.5, aplikují se postupně kritéria dle těchto bodů na dle pořadí další družstva v lize, která nepatří do skupiny družstev, mezi nimiž se rozhoduje o pořadí, dokud je to možné.

9.7 V nadstavbové soutěžní části pořadí družstev po základní části.
9.8 Los. Losování proběhne za účasti zástupců všech družstev, mezi nimiž se rozhoduje o pořadí, a jednoho pověřeného člena výboru BKP, který určí a bude řídit způsob losování.


10. Klasifikační body

Klasifikační body jsou přidělovány v rozsahu dle platného klasifikačního řádu ČBS vždy za výsledné pořadí v soutěži po ukončení soutěže. Stejné umístění v paralelních skupinách se hodnotí jako dělené umístění.


11. Přechodná a závěrečná ustanovení

Z důvodu předčasného ukončení soutěžních ročníků Pražské ligy 2019/20 a 2020/21 kvůli opatřením proti nemoci COVID-19 se výsledky nadstavbových skupin ročníku 2019/20 a výsledky dosažené v ročníku 2020/21 anulují. Nasazení do podzimního semestru ročníku 2021/22 bude provedeno podle průměru umístění 4 nejlépe umístěných hráčů družstva v kvalifikačních skupinách Pražské ligy BKP v ročníku 2019/20 a při rovnosti pořadí na příčkách rozhodujících mezi zařazení do jednotlivých lig podle umístění 4 nejlepších hráčů družstva v soutěžním ročníku Pražské ligy BKP 2018/19. Pro účely tohoto výpočtu se hráčům, kteří se předchozích soutěží nezúčastnili, přidělí umístění na 10. místě v ročníku 2019/20 a na 20. místě v ročníku 2018/19.

Tyto propozice vstupují v platnost počínaje ročníkem 2021/22 (tj. podzimním semestrem roku 2021) a nahrazují všechny dosavadní propozice Pražské ligy BKP. Disciplinární pravomoc uplatňuje, výklad těchto propozic provádí a případy, které tyto propozice neřeší, rozhoduje Výbor BKP.

V Praze, 17. srpna 2021


Výbor Bridžového klubu Praha


Verze pro tisk ke stažení zde.