KLUBOVÉ ZPRÁVY

TERMÍN KONÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Výbor BKP oznamuje, že členská schůze bude svolána na neděli 29. 11. 2020 od 16.00 hodin. Všichni členové BKP se žádají, aby si rezervovali tento termín a schůze se zúčastnili osobně nebo v zastoupení plnou mocí. Je nezbytné, aby se členská schůze sešla v usnášeníschopném počtu, neboť na programu bude volba členů výboru, stanovení výše členských příspěvků na rok 2021 a úprava stanov spolku, která umožní hlasování per rollam.

Pozvánka s programem schůze a návrhem na úpravu stanov bude zveřejněna na klubovém webu a rozeslána na dostupné e-mailové kontakty členů počátkem listopadu.

V Praze, 6. 10. 2020


Výbor Bridžového klubu Praha