KLUBOVÉ ZPRÁVY

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Členská schůze BKP se koná per rollam v termínu od 21. února do 21. března 2021.

Bridžový klub Praha, z.s. (dále jen Spolek) zve tímto všechny své členy na členskou schůzi (dále jen Schůze), kterou svolává na neděli 29. listopadu 2020 od 16.00 hodin do prostor BKP. V případě, že do tohoto termínu nebudou uvolněna stávající vládní opatření proti šíření pandemie COVID-19, bude plánovaný termín Schůze přesunut na nejbližší neděli následující po uvolnění opatření, s výjimkou nedělí 27. prosince 2020 a 3. ledna 2021. Plné moci pro termín 29. listopadu 2020 budou platné i pro tento náhradní termín.


Program

1. Prezentace

V případě, že se nemůžete Schůze zúčastnit osobně, delegujte svého zástupce přiloženou plnou mocí, prosím. Je nezbytné, aby se Schůze sešla v usnášeníschopném počtu, tj. v minimálním počtu 113 členů. Počet držených plných mocí není omezen, nicméně zmocněnec je povinen hlasovat v souladu s názorem zmocnitele, se kterým byl předem obeznámen.


2. Volba předsedy zasedání


3. Diskuze

Do diskuze se očekávají příspěvky a návrhy týkající se jednotlivých bodů programu Schůze. Pro prezentaci vašich názorů týkajících se jiných témat použijte diskuzní platformu na klubovém webu, prosím.


4. Hlasování o návrhu změny Stanov spolku

Do návrhu na změnu Stanov spolku je nově zapracováno zřízení kontrolní komise a dále možnost hlasování per rollam. K tomuto účelu budete požádání o identickou e-mailovou adresu. Každá e-mailová adresa může zastupovat pouze 1 hlas, není tedy možné, aby například manželé hlasovali ze společné e-mailové adresy ani zastoupení plnou mocí. Hlasování per rollam bude uplatňováno pouze pro:

  • schvalování ročního rozpočtu spolku
  • rozhodování o výši ročních členských příspěvků
  • projednání a schválení zprávy výboru o činnosti a hospodaření za uplynulé období a zprávy kontrolní komise

Schůze Spolku s nutnou fyzickou přítomností členů se pak může konat pouze při volbě výboru Spolku v intervalu 5 let nebo z podnětu alespoň třetiny členů Spolku či z podnětu kontrolní komise. Návrh změny Stanov spolku je přílohou této pozvánky.


5. Volba výboru Spolku

Výbor Spolku kandiduje jako celek ve složení:

Petr Vrkoč, Jitka Kotěšovcová, Bohumír Zajíček, Jiří Medlín, Ondřej Krása

Oponentní kandidatury jsou přijímány na e-mailové adrese Spolku vybor@bkpraha.cz a budou zveřejněny na klubovém webu.


6. Volba kontrolní komise Spolku

Kontrolní komise kandiduje jako celek ve složení:

Jiří Emmer, Jiří Kopřiva, Jan Martynek

Oponentní kandidatury jsou přijímány na e-mailové adrese Spolku vybor@bkpraha.cz a budou zveřejněny na klubovém webu.


7. Hlasování o výši členských příspěvků pro rok 2021

Výbor Spolku navrhuje 2 varianty výše členských příspěvků pro rok 2021. Přílohou této pozvánky je odhadovaná finanční bilance Spolku v roce 2021 postavená na podkladě příjmů z vkladů dle počtu účastníků soutěží cyklu podzim 2020 a provozních výdajů.

V 1. variantě je roční členský příspěvek stanoven na 750, - Kč při zachování stávající výše vkladů do soutěží.

Ve 2. variantě je roční členský příspěvek stanoven na 250,- Kč při navýšení vkladů do soutěží.

Účelem zvýšených členských příspěvků nebo vkladů do soutěží je minimalizace finančních ztrát klubu způsobených dopady pandemie COVID-19.


8. Vyhlášení výsledků voleb orgánů Spolku


V Praze, 14. listopadu 2020


MUDr. Petr Vrkoč

předseda Spolku


Přílohy ke stažení:

DISKUZE

24. 11. 2020

Dobrý den členům výboru BKP,

ráda bych se podělila o pár svých úvah, které možná povedou k další variantě návrhu rozpočtu na příští rok.

Současná situace s koronavirem a další odborné úvahy epidemiologů zatím nenasvědčují tomu, že bude klub otevřen hráčům/ členům po celý rok, situace se může opakovat i v dalších letech.

Vím také o pár lidech, kteří váhají s účastí v dlouhodobých soutěžích, poněvadž zaplatí vklad na 8-9 utkání a klub se pak musí uzavřít třeba již po 2-4 kolech - viz letošní situace na jaře i na podzim, vklady se patrně nevrátí. Takže nevím, kolik lidí si předem bude ochotno zaplatit soutěže již v únoru, když není jisté, kolik kol se skutečně odehraje.

Navrhuji tedy platit za účast v dlouhodobých soutěžích zvýšený vklad (výši stanoví výbor), ovšem při každém kole. Dovedu si představit vklad např. 150-200 Kč/osobu. Vycházím ze své zkušenosti, že např. za lekci malování v délce 2 hodiny platím cca 240 Kč se slevou pro seniory (i když také formou předplatného na celý půlroční kurz); pracující mají kurzovné vyšší asi 320 Kč/lekci. Je dobré se podívat také na vklady v zahraničních klubech (Bridge4Austria, atp.), záleží ovšem na členech, jak vysoké vklady budou ochotni platit. Členské vklady bych ponechala na současné výši, jejich zvyšování by patrně vedlo k úbytku členů, zvláště, když klubové místnosti nebude možné využívat.

Neznám sice skutečnou situaci ohledně nájemní smlouvy BKP, resp. její podmínky, nicméně by nebylo od věci požádat pronajímatele o zohlednění nařízené uzávěry klubu ve výši nájemného; nelze spoléhat na dotace a ponechávat nájemné stejné - to je dlouhodobě neudržitelné. Finanční rezervy, které zmiňujete, by bylo lepší využít jinak, poněvadž tímto způsobem dříve nebo později dojdou.

V kritické situaci si dovedu představit, že by BKP musel nájem v Italské ukončit. Pak by se finanční rezervy použily jiným způsobem. BKP by najala jinde pouze místnost sloužící jako kancelář a sklad pomůcek, příp. mini herna. Většina turnajů by se pak odehrávala on-line (jestli na BBO nebo jinak, to je otázka pro IT specialisty). Na presenční turnaje by se pak pronajímaly vhodné salonky např. v hotelích, restauracích, kulturních zařízeních, domovech seniorů, školách, atp.

Velice si cením Vaší práce pro klub a zejména pak v této nejisté době, kdy je náročné cokoli plánovat.

S pozdravem,

Eva Rokosová

2. 12. 2020

Ahoj Evo,

se zaujetím jsem si přečetl Tvůj návrh. Myslím si, že je velmi vhodný, protože vybírat dlouhodobé vklady v nejisté době je složité, lidé je nechtějí platit. Podobně si myslím, že řešit finanční zajištění klubu navýšením členských příspěvků je též kontraproduktivní. Hodně lidí, kteří chodí třeba jenom na jednu dlouhodobou soutěž, by mělo námitky.

Horší bude přesvědčit lidi, že se musí zvýšit cena hraní, není možné hrát v takovémto pěkném klubu za současné ceny. Správně uvádíš, co se platí jinde.

Mohl bych uvést další příklady, cena za hodinu v tenisové hale stoupla z dřívějších 150, - Kč (cca před 10 lety) na současných 320, - Kč na hodinu. Podobně bowling, šipky a další. Takže teď je na členech, aby si toto uvědomili a byli ochotni hrát za těchto podmínek.

Zkoušeli jsme různé alternativy a musím říci, že jsme nenašli žádné vhodné prostory, které by se vyplatily, neboť nájem v našich velkých prostorech je hodně stlačen. A představa, že využíváme na hraní místnosti, kam budeme zase dovážet karty, bidding boxy a ostatní techniku si moc dobře nedovedu představit.

Tak Tě prosím agituj ve svém okolí za svůj návrh.

Zdravím a přeju pěkný a klidný advent.

Petr Vrkoč