ODVOLACÍ VÝBOR

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍHO VÝBORU

o odvolání družstva STAR proti rozhodnutí vedoucího v dohrávce 1. kola Pražské bridžové ligy

Untitled
Board 23
South Deals
Both Vul
10 7
K Q 10 9 4 2
K J 9 2
10
J 8 5 4
J 8 6 3
3
K 7 6 4
N
WE
S
A Q 9 6 2
A 5
8 5
A Q J 8
K 3
7
A Q 10 7 6 4
9 5 3 2

EW 4; NS 3; NS 4; EW 3; NS 1N;
Par −200: NS 5×−1

WestNorthEastSouth
ŠtulcZajíčekSpálovskýNulíček
   Pass
Pass2 DblPass
PassPass  
2 × by North
Made 4 — NS +580

Důvod pro podání odvolání a popis faktů a rozhodnutí vedoucího:

V rozdání Sever, který zahájil 2♦️ Multi, nealertoval Pass Jihu, který byl učiněn ve významu s dlouhými káry a nabídky konečného závazku. Západ dle názoru linky EW nemohl bez alertu očekávat tento význam hlášky, která, i dle zkušeností dvojice ze zahraničí, měla být alertována.

Vedoucí ověřil, že hráči na lince NS nejsou stálými partnery a o významu hlášky neměli explicitní dohodu, nicméně oba partneři nezávisle na sobě shodně vydedukovali, že Pass slibuje károvou barvu, avšak Sever hlášku nealertoval v domnění, že tak nemůže učinit, pokud tento význam nebyl mezi partnery výslovně dohodnut. Vedoucí se rozhodl ponechat výsledek dosažený u stolu v platnosti, proti čemuž se linka EW odvolala.


Členové odvolacího výboru: Jiří Kopřiva, Ondřej Krása, Martin Scháňka


Komentář odvolacího výboru:

Podle definic obsažených v Pravidlech je "Hláška jakákoli nabídka, kontra, rekontra nebo pas." a "Konvence je hláška, která na základě partnerské dohody předává jinou informaci než návrh konečného závazku ve jmenovaném druhu závazku, nebo jinou informaci než informaci o honérové síle nebo délce (třílist nebo delší) v barvě nabídky. Dohoda o honérové síle neznamená konvenci." a dále "Alertování je upozornění, že soupeři mohou potřebovat vysvětlení. Způsob alertování může být stanoven regulačním orgánem."

Podle ustanovení přílohy č. 4 SŘ Alertování "Hlášky se alertují, pokud: 1. jsou konvenční; 2. jsou přirozené, ale forsují nebo neforsují způsobem, který soupeři neočekávají; 3. jsou přirozené, ale jsou ovlivněny jinými dohodami, které soupeři neočekávají.". Dále dle ustanovení téže přílohy "Pro účely alertování jsou následující hlášky považovány za přirozené: 3. Pas, který neslibuje hodnoty a nevypovídá o žádné konkrétní barvě."

Odvolací výbor se domnívá, že ačkoli mezi hráči linky NS nebyl výslovně diskutován význam hlášky Pass v daném licitační sledu, bylo povinností Severu tuto hlášku v očekávaném významu s károvou délkou alertovat, a to i na základě jen pouhé dedukce, že Jih je s tímto významem obeznámen i díky jeho všeobecné znalosti systémových dohod Severu s jinými partnery či obecného pojetí významu hlášky mezi hráči podobné výkonnostní úrovně v BK Praha.

Sever tak mohl učinit jednak bezprostředně po hlášce Jihu a jednak před vlastním pasem, čímž by umožnil dražbu vrátit a Západu jeho hlášku změnit, když po pasu Západu muselo být zjevné, že Západ takový význam hlášky neočekává.

Odvolací výbor dále konstatuje, že ačkoli se Pass v tomto sledu s károvou délkou může jevit jako přirozený, dle definic v Pravidlech a na ně navazujících ustanovení SŘ musí být hláška s tímto významem jednoznačně alertována, a to i v případech, kdy je tento význam pouze předpokládán.

Podle znění pravidla 12.C.1.e) "Když v dalším průběhu hry po nesrovnalosti přispěje neprovinilá strana ke své škodě mimořádně hrubou chybou (která s nesrovnalostí nesouvisí) nebo hazardní akcí, o níž se mohla domnívat, že v případě neúspěchu bude odškodněna nápravou, pak:

i. Provinilé straně je přidělen výsledek, který by byl přidělen v důsledku nápravy nesrovnalosti.

ii. Neprovinilá strana není odškodněna za tu část škody, kterou si způsobila sama."

V daném případě má odvolací výbor za to, že Západ, i s přihlédnutím ke zkušenostem, mohl a měl ochránit sám sebe dotazem na význam hlášky Pass, místo čehož zvolil spekulativní akci, kterou se dopustil hrubé, avšak nevynucené chyby. Odvolací výbor se proto rozhodl přidělit upravený výsledek pouze lince NS, přičemž k tomuto použil vážený upravený výsledek vypočtený z pravděpodobných výsledků, které mohly být v rozdání dosaženy.

Pokud se týká kauce, odvolací výbor rozhodl o jejím vrácení, neboť propozice soutěže nestanovují kauci a její výši.


Rozhodnutí odvolacího výboru:

Odvolací výbor mění rozhodnutí vedoucího takto:

Lince NS přiděluje vážený upravený výsledek vypočtený z výsledků 5♦️X N -1 o váze 0,67 a 4♠️ W= o váze 0,33 zaokrouhlený na celé desítky prostých bodů (-200*0,67 + -620*0,33 = -340).

Lince EW ponechává výsledek dosažený u stolu.

Kauce bude vrácena.

(pro 3, proti 0)


Datum projednání: 7. 1. 2024