KLUBOVÉ ZPRÁVY

INFORMACE O DOTACÍCH

V loňském roce byl BK Praha úspěšný při získání dotace z programu COVID-sport na rok 2020 ve výši 63.000, - Kč, díky které bylo pokryto 50 % nákladů na nájem klubových prostor za měsíce květen, červen a červenec roku 2020. Nyní je otevřena nová žádost podaná k Národní sportovní agentuře do programu Můj klub 2021, který má pomoci sportovním klubům s financováním v letošním roce.

Žádost jsme podali v prosinci 2020, ale do dnešního dne jsme neobdrželi od NSA rozhodnutí. Podle původního záměru měla dotace pokrýt 50 % provozních nákladů v roce 2021, nicméně už nyní je jisté, že vzhledem k velkému počtu podaných žádostí dojde ke krácení objemu finančních prostředků, o které bylo požádáno. I když výše krácení není zatím známa, doufáme, že alespoň částečnou dotaci se nám podaří získat.

V letošním roce jsme podali také žádosti o menší dotace k Městským částem Prahy, které měly otevřené dotační tituly. Bohužel, žádná z žádostí podaných na Úřad MČ Prahy 5, Prahy 9 a Prahy 11 nebyla schválena. Budeme se i nadále snažit o získání finančních prostředků z rozpočtů Městských částí, Národní sportovní agentury a Magistrátu hlavního města Prahy.

V Praze, 7. 6. 2021


Výbor Bridžového klubu Praha