ČLENSKÁ SCHŮZE 29. 11. 2020

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

PER ROLLAM 21. 2. - 21. 3. 2021

Členské schůze Bridžového klubu Praha, z.s., která se konala per rollam v termínu od neděle 21. února do neděle 21. března 2021 náhradou za členskou schůzi svolanou na neděli 29. listopadu 2020 od 16.00 hodin do prostor BKP, se zúčastnilo 66 z 225 členů spolku, z nichž 63 odevzdalo platný hlas.

V souladu s ustanovením bodu 10.2 stanov spolku se konstatuje, že členská schůze nebyla usnášeníschopná a hlasování není platné.


V Praze, 28. března 2021


MUDr. Petr Vrkoč

předseda spolku